Menighedsrådsreferater

Menighedsrådets møde 17. april 2024

 

Samarbejder drøftet

Lolland Vestre Provsti har igangsat et udvalgsarbejde for at undersøge, om nogle af de tidkrævende opgaver menighedsrådene skal løse, med fordel kan varetages af fagpersoner, ansat af provstiet. Det gælder for eksempel kirkeværgerne, som har ansvaret for kirkens bygninger og driften af dem, kontaktpersonen, der er personaleansvarlig, og regnskabsføringen. I Sankt Nikolai er der umiddelbart stor interesse for et fællesskab om personale-administrationen samt for etablering af et fælles regnskabskontor i Nakskov. Derimod har menighedsrådet i provstiets største sogn lidt sværere ved at se, at der kan hentes meget ved at samarbejde om kirkeværgen med den dedikerede og fagkyndige kirkeværge, der er i øjeblikket. Der skal træffes bindende beslutning senere på året.

 

Valgorientering 14. maj

Inden menighedsrådsvalget til september skal der holdes et orienterende møde for alle interesserede 14. maj om aftenen. På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet de forløbne fire år, om større opgaver, der venter, og om menighedsrådets arbejde i almindelighed. Der skal inden valget findes adskillige nye kandidater, da flere af de nuværende medlemmer stopper. I alt skal der vælges 11 til menighedsrådet. Det nye menighedsråd tiltræder 1. december. Interesserede opfordres til selv at henvende sig til menighedsrådets formand eller et andet medlem af rådet for at få nærmere oplysninger. Det er helt uforbindende.

 

Paradisets Have

Mens de fleste danske kirker ligger omgivet af kirkegårde og grønne marker, rejser Sankt Nikolai Kirke sig over stenbroen. Og på de tre sider, hvor der ikke er parkering, er kirken omgivet af en grøn, men kedelig græsplæne der kræver jævnlig slåning. En ide fra kirkeværgen har menighedsrådet nu besluttet at afprøve, og den går ud på at kirken tilslutter sig tendensen til at gøre mere natur ”vild med vilje”. Helt konkret vil man holde op med at slå græsset, men blot slå en sti som skal bølge sig gennem halvhøjt græs. Det vil således stadig være muligt at gå en tur rundt om kirken, hvad mange hundeejere for eksempel benytter sig af. Men kirkeomgivelserne skal ikke være hundetoilet. Græsset vil som sagt få lov at vokse, og der er også planer om at plante nogle buske som kan stimulere sommerfugle, fugle og insekter. Desuden håber man, at der også vil vokse en flora af vilde blomster, og at kirken vil fremstå som mere grøn end i dag – ja, en paradisets have. Der er tale om et forsøg, og falder det ikke heldigt ud, vil situationen hurtigt kunne bringes tilbage til det vi kender i dag.

 

Seværdig kirkegård

Som en af relativt få kirker på Vestlolland er Sankt Nikolai Kirke også i år med i den såkaldte vejkirke-brochure, som kirkeinteresserede bruger som guide når de er på tur i det danske land. I 2023 blev kirken cykelvenlig, idet cykelturister nu kan pumpe dæk, lappe huller og få vand på dunken, og i år er der kommet endnu en ting til: En seværdig kirkegård. Brochuren fortæller som noget nyt om hvilke kirker i landet der er omgivet af kirkegårde, som er værd at besøge også som turist. I Nakskov er problemet dog, at kirkegården ikke omgiver kirken, men ligger på Svingelsvej. Derfor er der i våbenhuset opsat et skilt med en kortskitse, så kirkens besøgende har let ved også at finde kirkegården, hvis de har lyst til at se den.

 

Menighedsrådets møde 19. marts 2024

 

Lille regnskabsoverskud

 

Sankt Nikolai Sogn modtog i 2023 4.229.326 kr. af ligningsmidlerne, og der blev et beskedent overskud på 139.193 kr., viser regnskabet, som menighedsrådet godkendte. Et af de forhold, der var usikkerhed om ved budgetlægningen i 2022, var udviklingen i varme, el og vand-priserne, men regnskabet viser at der blev ramt rimeligt præcist. Opvarmningen af selve kirken alene kostede 147.640 kr., og det er lidt mere end budgetterede, men årsagen kan være at aconto-afregningen har været sat højt efter en overskridelse året før. Der er opsparet 1,8 million kr. til det kommende spirprojekt, hvilket er nok til at sætte projekteringen i gang, men hvordan hele projektet skal finansieres, er endnu uvist. Der kan blive tale om en kombination af fondsmidler og lån i stiftsmidlerne.

 

Kirkegårdens regnskab

 

Nakskov Kirkegårde, som drives sammen med Stormarks Sogn og derfor er en selvstændig enhed med egen økonomi, kom ud af 2023 med 31.000 kr. i overskud. Forinden var der dog henlagt 400.000 kr. til at færdiggøre alleen mellem Svingelsvej og kapellet. Kirkegårdens årsbudget var i 2023 på 5.390.552 kr. Regnskabet er godkendt af kirkegårdsudvalget, og menighedsrådet tog det til efterretning.

 

Samarbejde med Stormark

 

Stormarks Sogn har henvendt sig til Sankt Nikolai sogn for at høre, om det er muligt at etablere et samarbejde hvor Sankt Nikolais kordegn også fører kirkebog for nabosognet. På et møde blev der enighed om en prøveperiode på tre måneder frem til 1. juli, hvor der vil blive foretaget en nøje registrering af timeforbruget. Stormarks Sogn betaler i prøveperioden for den del af arbejdet, der vedrører sognet. Efter 1. juli drøftes en eventuel permanent aftale. Samtidig er der indgået en aftale om at Stormarks Sogn honorerer Sankt Nikolais kirkesangere ved bisættelser og andre handlinger, som alene vedrører Stormark.

 

Arkitekt fundet til spirprojekt

 

Det bliver det københavnske arkitektfirma Fogh og Følner der skal være totalrådgiver på de kommende års store projekt med at udskifte kobberbelægningen på Sankt Nikolais 70 meter høje kirkespir. Firmaet er ved at udarbejde udkast til at aftale, som skal godkendes af stiftet, ligesom der udarbejdes et foreløbigt projekt med et budgetoverslag. Når provstiet og stiftet har godkendt disse, kan man tage hul på hvordan pengene skal skaffes. Hvis det er muligt, skal murværket på tårnet også repareres i samme omgang. Begge projekter vil kræve et meget stort stillads, og der vil kunne opnås en fordel ved at lave tingene sideløbende.

 

2024 er valgår

 

I år skal der vælges et nyt menighedsråd i alle danske sogne. Arbejdet med at finde interesserede kandidater er begyndt, og interesserede vil 14. maj kl. 19 kunne deltage i et offentligt orienteringsmøde i Nikolaihuset, hvor der fortælles om valget og hvad det kræver at sidde i menighedsrådet, ligesom der kan stilles spørgsmål. Der skal uændres vælges 11 medlemmer af menighedsrådet, hvortil kommer kirkens præster. Selve valget foregår i kirken 17. september, hvor alle folkekirkemedlemmer har stemmeret og mulighed for at blive opstillet. Hvis det går efter planen sammensættes det kommende menighedsråd denne aften, men andre folkekirkemedlemmer har mulighed for at opstille en konkurrerende liste – eller flere – og så skal der holdes afstemningsvalg i november.

 

Ny leder af kirkegården

 

1.maj forlader Henrik Lund stillingen som kirkegårdsleder i Nakskov for i stedet at blive direktør for fælleskrematoriet i Ringsted. På menighedsrådsmødet oplyste Sankt Nikolais repræsentanter i kirkegårdsudvalget at der har været otte ansøgere til stillingen, hvoraf tre har været til samtale. Valget af ny kirkegårdsleder faldt sådan ud, at den nuværende assistent, Stanley Priergaard, overtager ledelsen.

 

 

Menighedsrådets møde 17. januar 2024

 

Mere kunst i kirken

 

Nakskov Kunstforening synes så godt om Sankt Nikolai Kirke at foreningen i 2024 har spurgt om mulighed for at lave fire udstillinger i årets løb. Og det har menighedsrådet sagt ja til. Betingelsen har været, at der ikke udstilles i april, hvor de to konfirmationssøndage vil trække mange i kirke.

 

Møde flyttet

 

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd har flyttet mødet i marts fra onsdag 20. til tirsdag 19. marts for ikke at kollidere med Nakskov Menighedsplejes årsmøde. Normalt begynder menighedsrådets offentlige møder kl. 18.30, men denne dato bliver det kl. 19.

 

Parkering til konfirmationer

 

I forbindelse med omlægningen af Axeltorv i Nakskov lovede Lolland Kommune Sankt Nikolai Kirke at det ved særlige begivenheder vil blive muligt at søge tilladelse til mere parkering på torvet end de seks afmærkede pladser. Til jul var det ikke muligt at få en sådan tilladelse, men menighedsrådet søger igen til de to konfirmations-søndage i april, hvor der er hårdt brug for mere parkering tæt ved kirken.

 

Menighedsrådets møde 22. november 2022

 

Flest genvalg til menighedsrådet

 

En gang årligt, ved kirkeårets begyndelse første søndag i advent, konstituerer alle menighedsråd sig på nøgleposterne. Og i Sankt Nikolai Sogn var det stort set genvalg over hele linjen. Dog ønskede Ellen Bredal Nielsen at blive fritaget for posten som valgt kasserer, og her afløses hun af Britt Olsen. Ellen Bredal ønskede samtidig at udtræde af kirkegårdsudvalget, som hun er formand for. Her nyvalgte Sankt Nikolai Nickie Hørberg som et af sognets tre medlemmer af kirkegårdsudvalget. Udvalget vælger senere ny formand. I menighedsrådet var der genvalg til Mogens Warrer som formand, Marianne Jørgensen som næstformand, Jan Bjerregaard som kirkeværge og Palle Christensen som kontaktperson (personaleansvarlig). Også den bygningskyndige, Jens Otto Jensen, blev genvalgt.

 

Fortsat onsdagsmøder

 

Menighedsrådet har vedtaget en mødeplan for 2024. Onsdag vil fortsat være mødedag, og møderne begynder som nu kl 18.30 og holdes i Nikolaihuset. Der er offentlig adgang til møderne. Der er dog en undtagelse, nemlig mødet 10. oktober, hvor budget 2024 skal endeligt vedtages, idet det holdes på en torsdag. Første møde i 2024 holdes onsdag 17. januar. Det sidste møde onsdag 27. november er noget særligt, idet det er valgår til menighedsrådene i 2024. Valget foregår 17. september, og på årets sidste møde slutter det ”gamle” menighedsråd sine sager af, hvorefter det nyvalgte menighedsråd konstituerer sig.

 

Støtte til Strandkirken

 

Sankt Nikolai har hidtil ikke støttet Strandkirken ved Marielyst, som er en kirke der skal drives af frivillige og for egne midler. Men på mødet besluttedes det at støtte med 5.000 kr. ud fra den erkendelse, at en del nakskovitter har sommerhus eller tilknytning til Marielyst, og at Strandkirken i øvrigt har en vældig god søgning.

Må slå ledig stilling op

Selv om sognepræst Lars Mynster ikke længere er knyttet til Sankt Nikolai Sogn, men arbejder som vikarpræst i stiftet, har sognet ikke kunnet opslå stillingen ledig. I stedet har skiftende vikarer passet arbejdet. Men nu lysner det. Vi har fået lov at opslå en fuldtids stilling som sognepræst, og den vil blive annonceret meget hurtigt. Det er tanken at kunne ansætte en ny præst fra 1. april 2024, i øvrigt samme dag man regner med at en ny provst på Vestlolland kan tiltræde. Denne har også en funktion som sognepræst hos os, svarende til ca. en halv stilling. Dermed er pusletspillet ved at gå op.

 

Orientering

 

På mødet blev der orienteret om de mange aktiviteter, der pt. er i gang i og omkring Sankt Nikolai Kirke. Der mangler endnu enkelte ting i at orgel-renoveringen kan afsluttes, og det nyrenoverede orgel vil først blive officielt indviet i begyndelsen af 2024. Men bare rolig: Det spiller som en drøm, så julen er reddet. Allehelgen andagten blev en smuk oplevelse, men det er besluttet fremover at invitere nærmeste pårørende til sognets døde personligt til at deltage. Også dåbsjubilæet fik et godt forløb i år – både formiddagens for 5- og 10-års jubilarer og nyheden – eftermiddagens dåbsjubilæum for voksne der blev døbt for 50 år siden eller mere. Ældste deltager var 93, og der var også en 80-års jubilar til stede. Cafe Nikolai kører fint med ca. 32 faste brugere.  Der er juleafslutning 12. december. Menighedsplejen kan i år uddele 34.500 kr. i julehjælp til 28 familier, som har søgt. Hjælpen uddeles 9. december i Stormarkskirken ved et julehygge-arrangement.

 

 

Menighedsrådsmødet 23. august 2023

Endnu en vikarpræst

Menighedsrådet drøftede situationen, efter at sognepræst Lars Mynster er fritaget for tjeneste i vores sogn. Provsten oplyste, at der er indgået aftale med pastor Hanne Lund om fra 1. september og foreløbig tre måneder frem at vikariere på halv tid. Hanne Lund var for år tilbage sognepræst i Sandby. I forvejen vikarierer sognepræst Ulrik Holm på fuld tid, og fra 1. september er provst Finn Dyrhagen også sognepræst på halv tid i Sankt Nikolai Sogn. Den første af de ledige stillinger ventes genopslået inden for en måned.

Vis bekymring over erhvervsplaner

Lolland Kommune har planer om at udvide erhvervsarealerne syd for Nakskov Havn og på Stensø, og der tales om byggeri op til 40 meters højde med dispensationsmulighed til 60 meter. Lolland-Falsters Stift har, efter samråd med den kongelige bygningsinspektør og med opbakning fra Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, påpeget over for kommunen at kirken ikke er imod erhvervsudvikling, men bekymret over de store bygningshøjder der tales om, set i forhold til kirkens markante placering i byens profil. Kommunen opfordres derfor til at inddrage kirken i den kommende planlægning.

Præstebolig skal sælges

Menighedsrådet har besluttet, at præsteboligen på Oksebæksvej skal afhændes, når den bliver ledig. Boligen er fra 1970’erne, lille og trænger til modernisering. Det betyder, at når den nuværende beboer fratræder, vil stillingen som hans efterfølger blive opslået uden tjenestebolig, hvilket ikke er ualmindeligt på landsplan. Stillingen som kirkebogsførende sognepræst vil dog stadig være med tjenestebolig – Præstestræde 4.

Biskoppen til Nakskov

Ved gudstjenesten søndag 24. september i Sankt Nikolai Kirke er det biskop Marianne Gaarden, der har højmessen. Det er blevet en tradition, at biskoppen en gang om året – på Fyld Danmarks Kirker-søndagen – er i Sankt Nikolai. Menighedsrådet har fået varsel om, at biskoppen efterfølgende vil holde visitats og drøfte aktuelle forhold med menighedsrådet.

Menighedsrådsmødet 15. juni 2023

Oplæg til budget godkendt

Det har været en stram opgave at udarbejde et oplæg til budget for Sankt Nikolai Sogn i 2024. Driftsrammen er på 4.229.326 kr., eller nøjagtig det samme beløb som i år, og derfor har der måttet skæres på bl.a. vedligeholdelse for at få budgettet til at hænge sammen. Menighedsrådet har nu godkendt det, og samtidig besluttet af søge om 200.000 kr. ekstra til ansættelse af en sognemedhjælper på halv tid til at hjælpe med ved undervisning og arrangementer, samt 65.000 kr. så der kan indkøbes lys- og lydudstyr til at gøre undervisningen af konfirmander og minikonfirmander i kirken mere interessant. Det endelige budget skal vedtages til efteråret, og afhængig af indkomstgrundlaget i Lolland Kommune kan der eventuelt blive lidt flere penge at gøre godt med.

Provstikontor flytter

Lolland Vestre Provsti har kontor i Nakskov, og det har været placeret i en del af præstegården i Præstestræde 4, tæt ved kirken, men da præstegården ikke længere skal være provstebolig, flytter provstikontoret ind på 1. sal i ejendommen Nordenkirke 7. Det er nabohuset til Nikolaihuset, og ejes ligeledes af sognet. Stueetagen, hvor sognepræst Jesper Vigant hidtil har haft kontor, skal fremover være kontor for menighedsrådet samt mødlokale, og skal også kunne benyttes af præsterne til f.eks. samtaler. Flytningen sker i andet halvår.

Menighedsrådsmødet 12. april 2023

Konfirmationer i fremtiden

I øjeblikket er der konfirmationer i Sankt Nikolai Kirke 1. og 3. søndag efter påske – med to konfirmationer pr. dag. Men i fremtiden vil det ikke være nok. Privatskolen opretter en klasse mere, og det ventes at andre gør det samme. Menighedsrådet har derfor besluttet at man fra 2025 også tager 2. søndag efter påske i brug, foreløbig for at kunne konfirmere det ekstra hold fra Privatskolen. Rådet drøftede, om det er acceptabelt at der tre søndage i træk ikke er højmesser, men gudstjenester med konfirmation som en væsentlig del af indholdet. Rådet mente ikke, at konfirmationsperioden kan strækkes yderligere, men det er aftalt at der indlægges en eller flere ”konfirmationsfrie” gudstjenester i perioden, for eksempel eftermiddagsgudstjenester. Der kan ikke sættes endeligt tidspunkt på gudstjenesterne før præstesituationen er afklaret og vi ved, hvem der skal undervise og konfirmere hvilke hold.

Sidste Store Bededag

Et flertal i Folketinget har afskaffet Store Bededag som fridag fra 2024, og det betyder at det i år er sidste gang vi fejrer Store Bededag. Datoen er 5. maj, og der er gudstjeneste i Sankt Nikolai Kirke kl. 10.30 ved Lars Mynster. Der blev på mødet fremsat forslag om at sige farvel til dagen med manér ved at erstatte den efterfølgende kirkekaffe med ”gravøl”, dog ikke bestående af øl, men af et glas vin og en pålægsbolle. Det var der ikke enighed om, så der måtte en af de ellers sjældne afstemninger til i menighedsrådet, hvor tre stemte imod, mens 10 stemte for at markere at det er sidste Store Bededag. Så velkommen i kirke 5. maj!

Klokke ude af drift

Solen har i den seneste tid måttet stå op og gå ned uden hjælp fra Sankt Nikolai Kirkes mellemste klokke, som ellers ringer solen op og ned året rundt. Det startede med, at kirkeuret gik forkert, og ved en nærmere undersøgelse blev det konstateret at motoren, der driver og styrer den mellemste klokken, er ”stået af”. Ingen har dog kontaktet kirken om den manglende klokkeringning, men tingene skal naturligvis være i orden, og der bliver nu monteret en ny elmotor, som koster godt 46.000 kroner.

På udflugt med kirken

9. maj har kirken arrangeret en dag-tur til Knuthenborg Safaripark for brugerne af kirkens caféer. Der er dog også plads i bussen til andre interesserede, som skal henvende sig til omsorgsudvalgets formand, Marianne Jørgensen (se nærmere på kirkens hjemmeside). Der er pt. færre brugere i Cafe Nikolai end tidligere, idet der har været frafald blandt andet på grund af sygdom, så nye er velkomne til at deltage i det hyggelige samvær hver tirsdag kl. 10-12. Sæsonens sidste cafe er 2. maj.

Menighedsrådsmødet 22. marts 2023

Overskud i 2022

Det kostede i 2022 cirka fire millioner kr. at drive Sankt Nikolai Sogn med tilhørende præstegårde og bygninger. Hertil kommer præsternes løn, der betales af staten. Kirkegårdens drift kører i et selvstændigt regnskab. På mødet blev regnskab 2022 godkendt. Det slutter med et overskud på 99.397 kroner, ’

Menighedsrådsmøde rykkes

Det planlagte møde onsdag 8. juni er blevet udskudt til torsdag 15. juni. Årsagen hertil, er at Kirkeministeriet har givet provstierne en senere frist til at melde ud til de enkelte sogne, hvor meget de har til drift i 2024. Selv om menighedsrådet har flyttet sit møde en uges tid, bliver der alligevel mindre tid til budgetlægning. Det endelige budget skal først afleveres til efteråret.

Flere konfirmationer

I år og næste år skal der holdes fire konfirmationer i Sankt Nikolai, og datoerne er for længst meldt ud. To konfirmationer første og to tredje søndag efter påske. Men i fremtiden må der påregnes flere konfirmationer. Fra foråret 2025 skal der konfirmeres et ekstra hold, da Privatskolen opretter en klasse mere, og man venter at det også sker på andre skoler. Hvornår den femte konfirmation i 2025 skal placeres er ved at blive planlagt, og besluttes på menighedsrådets næste møde 3. april. Det åbne spørgsmål er, om tre søndage i træk er for lang tid uden en søndagshøjmesse.

Orienterer til september

En gang om året skal menighedsrådet holde et såkaldt menighedsmøde, hvor alle kan komme og få en orientering om kirkens økonomi, verserende projekter og – i dette tilfælde – også det kommende menighedsrådsvalg i 2024. Mødet i år holdes 20. september kl. 19 i Nikolaihuset.

Spænding om ansøgninger

4. april opslås den ledige stilling som kirkebogsførende sognepræst i Sankt Nikolai Sogn ledig, og sidst i april ved man om nogen har søgt – og i givet fald hvor mange. Der er naturligvis spænding, idet der pt. er mange ledige stillinger landet over, samtidig med at der er en vis præstemangel. På et møde i begyndelsen af maj forventer menighedsrådet, i samråd med biskop og provst, at kunne vælge de ansøgere ud man gerne vil høre prøveprædike. Hvis alt går efter planen kan en ny sognepræst, der afløser Jesper Vigant, tiltræde 1. juli og får bopæl i Præstestræde 4. Det betyder, at Lolland Vestre Provstis kontor i Præstestræde 4, flyttes til lokaler i kirkens ejendom Nordenkirke 7. Senere på året skal der findes en bolig til den kommende provst. Provsteembedet varetages i øjeblikket af Finn Dyrhagen, der er konstitueret indtil videre.

Menighedsrådsmødet 4. januar 2023

Orlov fra rådet

Medlem af menighedsrådet Birgitte Grønne har søgt om tre måneders orlov fra menighedsrådsarbejdet, og orloven er bevilget. I perioden januar-marts vil Kjeld Illermann Larsen blive indkaldt som stedfortræder, første gang til mødet 22. marts 2023.

Ny midlertidig provst

Nanne Mølhaves embede som provst i Lolland Vestre Provsti med en bifunktion ved Sankt Nikolai Kirke bliver ikke umiddelbart opslået ledig, oplyser biskop Marianne Gaarden. Hun har i stedet ansat pensioneret provst Finn Dyrhagen, Vanløse, foreløbig for et halvt år. Finn Dyrhagen indsættes af biskoppen ved gudstjenesten søndag 5. februar, der af samme grund flyttes fra kl. 10.30 til kl. 14 for at give flere af de øvrige præster på Vestlolland bedre mulighed for at deltage. Finn Dyrhagen får ingen funktion som præst i Sankt Nikolai Sogn, men her understøttes de faste præster Jesper Vigant, Lars Mynster og Janne Svensson af sognepræst Lars K. Bruun, der også er ansat i et vikariat.

Fremtidige konfirmationer

Der tegner  sig et billede af flere konfirmationer i fremtiden, og Sankt Nikolai Sogns børne- og ungepræst Janne Svensson er ved at forberede den fremtidige undervisning. Blandt andet ved man, at Privatskolen om nogle år vil have flere årgange på de aktuelle klassetrin, hvilket betyder flere hold konfirmander der skal undervises.

Succes  med børnene

Oprettelsen af minikonfirmand-undervisning har været en succes i Sankt Nikolai Kirke, og det samme var en invitation til børnehaver og dagplejere om en særlig børnehave-julegudstjeneste, hvor Privatskolen gik Lucia. Børne- og ungeudvalget er desuden i gang med at forberede et aktivitetshjørne i kirken, hvor børn og unge blandt andet vil finde de nyeste bøger og kan få lejlighed til at stifte bekendtskab med dem.

Mange aktiviteter på vej

10. januar åbner Cafe Nikolai igen for de ugentlige sammenkomster i Nikolaihuset. Cafe Eksistens har modsat måttet aflyse et planlagt møde i januar, fordi der mangler en foredragsholder, og arbejder nu på at kunne invitere til spisning og foredrag 15. februar. Kyndelmisse 2. februar markeres med gudstjeneste ved Janne Svensson og medvirken af kirkens kammerkor. Bagefter er der nybagte boller med pålæg i sideskibet. Palmesøndag kommer Michala Petri og giver koncert i kirken, og allerede 9. februar læser Lone Hertz op. Senere på året venter flere andre, kulturelle oplevelser.

Menighedsrådsmødet 23. november 2022

Ændringer i ledelsen

May-Brit Horst har trukket sig fra næstformandsposten og fra posten som kontaktperson mellem Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd og kirkens ansatte. På mødet nyvalgtes Marianne Jørgensen til næstformand, mens Palle Christensen er valgt til kontaktperson. Formand Mogens Warrer, kirkeværge Jan Bjerregaard og kasserer Ellen Bredal Nielsen genvalgtes for det kommende år. Det samme gjorde menighedsrådets bygningskyndige, Jens Otto Jensen. I kirkens forretningsudvalg, hvor Marianne Jørgensen i forvejen er medlem, afløses May-Brit Horst af Britt Olsen. Menighedsrådene konstituerer sig en gang om året, nemlig inden et nyt kirkeår begynder 1. søndag i advent.

Møderne i 2023 planlagt

Menighedsrådets møder er åbne for offentligheden, bortset fra sager der skal behandles bag lukkede døre. Alle har derfor mulighed for at være til stede og lytte til menighedsrådet, men der kan ikke stilles spørgsmål. Dagsordenen for møderne kan cirka en uge før mødet læses på kirkens hjemmeside, hvor referaterne bagefter offentliggøres. I 2023 er det besluttet uændret at holde syv ordinære møder, det første allerede onsdag 4. januar. Møderne rykkes næste år frem fra kl. 19 til kl. 18.30 og afvikles normalt i Nikolaihuset. Mødedagen er normalt onsdag, dog holdes oktobermødet på en torsdag. De øvrige datoer i 2023 er: 22. marts, 12. april, 7. juni, 23. august, 12. oktober og 22. november.

Cykelvenlig vejkirke

Også i 2023 vil Sankt Nikolai Kirke i Nakskov være at finde på listen over de godt 420 danske kirker, der optræder i brochurer som Vejkirker. Brochurerne omdeles fra campingpladser, feriecentre, turistkontorer og kirker over hele landet som inspiration til at besøge særligt seværdige kirker. I brochurerne kan man se kirkens åbningstider og de tilbud, kirken giver. Menighedsrådet har besluttet, at Sankt Nikolai fra næste år også markedsføres som cykelvenlig vejkirke, hvilket kræver at de cyklende turister kan tanke vand til drikkedunken, låne en cykelpumpe eller lappegrej og parkere cyklen i et cykelstativ. Sankt Nikolai lukker hvert år mange hundrede turister ind. Dagligt kommer folk fra ind- og udland for at se vores smukke kirke, som i eftersommeren også rummer kunstudstillinger. Der er overvejelser i gang om at forlænge kirkens daglige åbningstid, så også lokale, der har brug for at søge stilhed i kirken, kan gøre det efter fyraften.

Orglet bliver forsinket

Moderniseringen af Sankt Nikolai Kirkes smukke, gamle orgel bliver desværre ikke færdig til jul, som det ellers var ventet. Orgelbyggeren har problemer med levering af de nødvendige komponenter, der skal bruges til at gøre orglet endnu bedre og lettere at betjene. Der mangler automatik, som hentes i udlandet, og egetræ til nye piber er først lige ankommet med forsinkelse. For ikke at skulle lukke orglet ned netop i julemåneden er det besluttet at arbejdet først genoptages i starten af det nye år.

Sparer på energien

Der er ingen mening i at de fire gadelamper på kirkepladsen ved Sankt Nikolai står og brænder hele natten. Kirken har derfor installeret tænd-og-sluk automatik, så der kan være lys når der er brug for det, men slukket i den tid hvor ingen har ærinde på kirkepladsen. Tiltaget er blot et af mange, som skal spare på den dyre energi. Efterhånden, som der skal skiftes pærer, bliver det til lavenergipærer, og flere toiletter er udskiftet til mere vandbesparende typer. Kirkerummet bruges næsten dagligt, og det vil derfor ikke give mening at lukke for varmen og kun varme op til gudstjenesterne. Kirken har fjernvarme, som i Nakskov udmærker sig ved primært at være baseret på halm fra markerne, og dermed ikke nær så udsat for store prisstigninger som hvis varmekilden var naturgas eller olie. Kirken er fortsat på udkig efter steder, hvor der kan spares på energien til gavn for miljøet.

Glædelig jul!

Menighedsrådet ønsker sognets beboere glædelig jul. Juleaftensdag, 24. december, er der julegudstjenester kl. 14 og kl. 16, begge ved provst Nanne Mølhave. Juledag og anden juledag er der gudstjenester kl. 10.30 ved sognepræst Lars Mynster. Til nytår er der nytårsandagt nytårsaftensdag 31. december kl. 14.30 ved sognepræst Jesper Vigant. Der er ingen gudstjeneste 1. januar. Menighedsrådet mødes allerede igen onsdag 4. januar.

Menighedsrådsmødet d. 12. oktober 2022

Budget 2023 på plads

Der bliver i 2023 godt 4,2 millioner kroner til drift af Sankt Nikolai Sogn, og dertil kommer driften af kirkegården, som har sit eget budget. Det er en stigning i forhold til de knapt 3,9 millioner vi har i år. Det er lykkedes at lægge et budget uden store nedskæringer, selv om der er afsat næsten 100.000 kroner mere til forventede stigninger i energi-udgifterne, især til elektricitet. Der kan også i 2023 forventes aktiviteter fra kirkens side, idet der er afsat lidt ekstra til børnegudstjenester og til omsorgsudvalgets arbejde, ligesom aktivitetsbudgettet på godt 120.000 kroner er uændret. Der er afsat penge til at udgive en ny brochure om kirken og til at holde kirken åbent flere timer om dagen i forhold til nu – i hvert fald i sommerhalvåret.

Tidligere menighedsrådsmøder

Fra 2023 rykkes de offentlige menighedsrådsmøder frem til klokken 18.30. I dag begynder de klokken 19. Mødedagen vil fortsat være onsdag.

Menighedsrådsmødet 23. august 2022

Små og store arbejder

Allerede i år skal der sættes arbejder for ca. 45.000 kroner i gang på kirkens bygninger i Sankt Nikolai Sogn. Det er nogle af de ting, som blev påpeget ved sommerens provstesyn, hvor Lolland Vestre Provstis bygningskyndige gennemgik vores bygninger. Der skal udføres endnu flere arbejder i de kommende år, når der er skaffet økonomi til det. De helt store ting inden for de næste fem år bliver nyt kobber på kirkens spir, idet det nuværende tag er utæt, men også murværket på kirkens tårn trænger efterhånden gevaldigt til at komme i håndværkerhænder. Der skal udskiftes munkesten og fuges om. Hvor meget disse to projekter løber op i vides endnu ikke, men det bliver i hvert fald et tocifret millionbeløb. - Vi skal starte med at finde en kyndig arkitekt, som skal væres vores bygherrerådgiver, og derefter skal vi udvælge to arkitektfirmaer med erfaring i kirkebyggeri til at give bud på projektering og gennemførelse af projektet, oplyser menighedsrådets formand, Mogens Warrer. Arbejdet skal finansieres gennem opsparing, lån i stiftsmidlerne, ansøgning til fonde og ansøgning til kirkeistandsættelsesordningen. - Vi håber at kunne reparere tårn og udskifte kobber på spiret i én og samme arbejdsgang, da vi derved kan spare to gange stilladsopbygning. Og det er ikke småpenge. Et stillads alene på tårnet er anslået til ca. 1,6 million kr.

Gode naboer

I 1899 gav kirken den daværende konditor Hansted på Axeltorv tilladelse til at benytte kirkens jord mellem den gamle kirkemur og konditoriet, som i dag er kendt som Cafe Bita. I dag, 123 år senere, udnyttes denne tilladelse fortsat, og det vil den blive ved med i hvert fald 20 år endnu. Menighedsrådet har nemlig givet tilsagn til Bita om at kirken tidligst om 20 år - i 2042 - vil gøre brug af sin tinglyste ret til at kræve grunden ryddet og tilbageført. Dermed er der åbnet for et mindre byggeprojekt, som Bita har planer om. - Vi har intet at bruge arealet til, og vi hylder det gode naboskab, men vi har også sikret os at projektet ikke bliver til gene for kirken og dens gæster, oplyser menighedsrådets formand.

Kirken søger "nøglepersoner"

Om sommeren er det for tidligt, at Sankt Nikolai Kirke låses af kl. 15 om eftermiddagen. Det er der enighed om i menighedsrådet. Mange både lokale og turister går på den måde forgæves. Det er nu besluttet at gøre et forsøg på fra sommeren 2023 at holde kirken åbent længere hver dag i sommerhalvåret, både på hverdage og i weekenden. For at undgå, at ansatte skal på permanent overarbejde, er det tanken at annoncere efter to-tre "nøglepersoner", altså frivillige, som har lyst til på skift at aflåse kirken sidst på eftermiddagen. Der vil blive beregnet et honorar herfor som svarer til overenskomstmæssig betaling.

Lyden har fået et pift

For første gang i flere år er der nu udført et professionelt serviceeftersyn på Sankt Nikolai Kirkes lydanlæg. Lyden i kirken giver ofte anledning til kritik. Helt perfekt vil den nok aldrig blive, da man ikke kendte til akustik da kirkerummet blev skabet i perioden 1400-1653. Ved eftersynet blev det konstateret, at de frekvenser, kirken bruger, forstyrres af signaler udefra, ligesom der blev fundet fejl i både mikrofoner og ledninger. Det er nu ordnet altsammen, og vi håber så at det også er til at høre.

Det får orglet også

Som bekendt er der skrevet kontrakt med orgelbyggerfirmaet P.G. Andersen & Bruhn om en modernisering af orglet i Sankt Nikolai Kirke for ca. 1,7 million kr. Al elektronik til arbejdet har det endnu ikke været muligt at skaffe hjem fra Tyskland, men om ca. en måned begynder arbejdet så småt.

Menighedsrådsmødet 8. juni 2022

Nyt kobber på spiret

Menighedsrådet har kastet sig ud i en stor opgave, som ventes at koste et to-cifret millionbeløb inden den er gennemført. Inden for højst fem år skal hele kobbertaget på Sankt Nikolais spir være udskiftet. Beslutningen blev truffet på baggrund af udtalelser fra såvel kirkens arkitekt som den kongelige bygningsinspektør og repræsentanter fra Nationalmuseet, som i begyndelsen af maj besigtigede spiret. Problemet er, at det i 1984, da spiret sidst fik nyt kobbertag, ikke blev fastgjort tilstrækkeligt, hvorfor kobberpladerne har kunnet bevæge sig så meget at der er revet huller i pladserne. Gennem dem trænger der nu vand ind, hver gang det regner. På sigt betyder det risiko for, at spirets tømmer ødelægges af råd og svamp - og så bliver opgaven langt større. Siden spiret blev lavet, har vekslende menighedsråd fulgt udviklingen og overvejet, om og hvad der bør gøres - men nu går den altså ikke længere. Et kobbertag burde ellers kunne holde i mindst 100 år.

Underskud på budgettet

Det foreløbige budget for 2023 viser et underskud på 165.000 kr. i Sankt Nikolai Sogn, og det er ikke acceptabelt. Inden budgettet skal endeligt vedtages til oktober, skal der derfor findes besparelser - eller tilføres flere penge. Det sidste er ikke udelukket, idet provstiet først efter sommerferien kan melde de endelige rammer ud. I indeværende år har man således 116.000 mere end næste år, og det harmonerer ikke med at el og varme, lønninger, varer og tjenesteydelser stiger. De kendte lønstigninger er indarbejdet i det nye budget ligesom der er lavet en vurdering på stigningerne i energipriserne. Menighedsrådet vil i 2023 også bede om at få afsat en million kr. til forberedelserne af projektet med nyt kobber på spiret. Hvor meget, kirkeskatten i Lolland Kommune vil udgøre i 2023, beregnes af Lolland Kommune ud fra det forventede indkomstgrundlag.

Venter på nyt om orgel

Efter at menighedsrådet har bestilt en modernisering af Sankt Nikolai Kirkes historiske orgel - et projekt til ca. 1,7 million kr. - venter man nu blot på besked fra det valgte orgelbyggerfirma P. G. Andersen & Bruhn om hvornår arbejdet kan starte. Men der er leveringsproblemer på noget af den elektronik, der skal indbygges. Firmaet har til gengæld kunnet berolige menighedsrådet med, at de nødvendige materialer nu er indkøbt, og at der ikke kommer yderligere prisstigninger på materialer. Til gengæld skal der ved den endelige betaling indregnes lønstigninger på ca. 3,2 procent. Menighedsrådet mangler endnu ca. 150.000 kr. i at have fundet fuld finansiering, men vil om nødvendigt trække på en anlægsopsparing til et andet formål. Man håber, det nyrenoverede orgel vil kunne præsenteres inden jul.

Menighedsrådsmødet 20. april 2022

Kirkens spir er utæt

Det kommer ikke helt bag på menighedsrådet, at der er fugtproblemer i Sankt Nikolai Kirkes 70 meter høje spir, men nok at problemerne er vokset sig meget større her i begyndelsen af 2022. Så store, at kirkens arkitektfirma, Arp & Nielsen, efter en besigtigelse advarer mod at udskyde en løsning alt for længe. Der er mindst 10 huller i kobberet, hvor vand løber direkte ind og ned gennem etagerne når det regner - i en sådan mængde, at der er en reel trussel om at der kan udvikle sig råd i samlingerne i spirets tømmerkonstruktion. Det seneste års fugtmålinger viser desuden, at der er et dårligt indeklima helt oppe i spidsen af spiret, hvor der også er risiko for at råd og svamp kan udvikle sig. Menighedsrådet har bedt stiftsøvrigheden om at få besøg af Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør allerede 2. maj, hvor forårets såkaldte konsulentrunde finder sted, men der er endnu ikke bekræftelse på om det lykkes. Når der er foretaget en ekstern vurdering skal der projekteres en løsning, hvor spirets kobberbeklædning udskiftes. Det skete sidst i 1980'erne, og sådan et spir burde kunne holde i 100 år. Men desværre er der begået byggesjusk under arbejdet, og det firma der udførte det, er gået konkurs. Menighedsrådet er begyndt at overveje, hvordan man rejser et to-cifret millionbeløb til projektet, der kan betyde at en også tiltrængt reparation af tårnets murværk må udsættes.

Økonomien nu - og næste år

Resultatet af 1. kvartal 2022 ser fornuftigt ud. I gennemsnit har Sankt Nikolai Sogn brugt 21,1 pct. af årets driftsbudget på knapt fire millioner. Det store problembarn er den ellers totalrenoverede præstegård i Præstestræde 4, hvor der er påpeget en række fejl og mangler som betyder at 84 pct. af årsbudgettet allerede er brugt. Et område, der er særlig fokus på, er udviklingen i varme- og elpriserne. Foreløbig ser det ud til, at varmeprisen ikke er eksploderet, men kirken er også så heldig at være tilsluttet fjernvarmen i Nakskov, hvorimod de første tre måneder ikke giver noget fingerpeg om der er afsat for få penge til el.

2023-budgettet er så småt under forberedelse, og det første budgetforslag skal godkendes på menighedsrådets møde i juni. Her håber man at have et mere klart billede af, om der skal afsættes mere til varme og især el næste år.  Et helt andet spørgsmål er, om kirken er underbemandet med ansatte til at løse praktiske opgaver i det daglige og i forbindelse med aktiviteter. Der er blandt andet en stigende tendens til at bisættelser flyttes fra kapellet til kirken. Menighedsrådet vil overveje at søge penge til at ansætte en ekstra medarbejder, eventuelt en sognemedhjælper, og måske også hyre et rengøringsfirma til kirken. Menighedsrådets udvalg har frist til 16. maj til at indsende eventuelle ønsker til første runde af næste års budget.

Presset bygningsudvalg

Arbejdet i menighedsrådet er lagt ud i en række udvalg, herunder også et bygningsudvalg der bistår kirkeværgen i sager om vedligeholdelse og reparation af kirken, præstegårdene, de to sognehuse i Nordenkirke og kirkens tekniske anlæg. Opgaven bliver stadig større og trækker tænder ud hos de folkevalgte, og der er derfor forslag om at udvide udvalget med en-to medlemmer, så udvalget kan delegere flere konkrete opgaver ud til mindre underudvalg. På mødet havde ingen af de fremmødte dog lyst til på stående fod at melde sig til "jobbet",  og sideløbende forsøger man nu om der blandt personer uden for rådet, for eksempel pensionerede håndværkere, kunne være nogen med interesse for at bistå Sankt Nikolais bygningsudvalg.

Menighedsrådsmøde flyttes

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd mødes i 2022 syv gange i årets løb efter en vedtaget plan - altid på en onsdag aften kl. 19. Men august-mødet bliver en undtagelse. Det er flyttet fra onsdag 24. august til tirsdag 23. august kl. 19. Årsagen er, at alle stiftets præster 24. og 25. august er samlet til en to-dages stævne. Der sidder fire præster i menighedsrådet, og man vil gerne have dem med til august-mødet også.

Iøvrigt er der ved at blive fundet en dato for det årlige menighedsråde, som er et lovpligtigt møde menighedsrådet skal indkalde til, hvor alle interesserede kan komme, få en information om rådets arbejde og ikke mindst stille spørgsmål. Det bliver formentlig en gang i september, dette møde holdes.

Menighedsrådsmødet 16. marts 2022

Stort overskud i corona-år

Sankt Nikolai Sogns kirkekasse kom ud af 2021 med et driftsoverskud på 392.979 kr. mod budgetteret 0 kr. Det lyder voldsomt, men skyldes de mange aflyste tiltag i forbindelse med corona-restriktioner og lignende. Desuden har kirken brugt mindre på vedligehold af kirkebygningen, idet der er ved at blive udarbejdet en total renoveringsplan. Den ventes færdig i år. Overskuddet er i årets løb brugt til opsparing til fremtidige anlægsopgaver, herunder orglet, kirkens lyd- og lysforhold og indretning af lokaler i Nordenkirke 7. Regnskaber blev godkendt. Nakskov Kirkegårde havde i 2021 et driftsoverskud på godt 180.000 kr. Kirkegårdene fungerer i dag som en selvstændig, juridisk enhed, og menighedsrådet skal derfor ikke længere godkende regnskabet, men det er godkendt i det fælles kirkegårdsudvalg 24. februar.

Orglet får den store tur

For første gang siden 1968 skal orglet i Sankt Nikolai Kirke nu renoveres og moderniseres - et projekt til cirka 1,7 mill. kr. Der er skrevet kontrakt med orgelfirmaet P. G. Andersen & Bruhn. Det er håbet, at orglet kan være klar i sin nye udgave til første søndag i advent i år. Siden 2007 har der været arbejdet på at skaffe penge til den store opgave, men først nu er det lykkedes. Foruden de penge, der er opsparet eller overført fra andre anlægskonti, har Augustinusfonden bidraget med 500.000 kr. og Lollands Bank med 35.000 kr. til at projektet nu er kommet i hus, hvilket menighedsrådet udtrykte stor tilfredshed med. Der mangler endnu mellem 100.000 og 150.000 kr., og Sankt Nikolai Sogn har besluttet at søge Lolland Vestre Provsti om et tilskud. Orglet i Sankt Nikolai, hvis facade stammer tilbage fra 1648 og bærer Christian IV's monogram, anses at høre til blandt de 10 bedste kirkeorgler i Danmark. Selve ombygningen i Nakskov ventes at vare en måneds tid, idet en del af arbejdet kan forberedes på orgelbyggerens værksted.

"Kommunal parodi"

De fremtidige parkeringsmuligheder nær Sankt Nikolai Kirke bliver vanskeligere, når Lolland Kommune senere i år går i gang med at indrette et nyt, næsten bilfrit Axeltorv. Menighedsrådet har da også tidligere gjort indsigelse, hvorefter byrådet rakte hånden ud med en udtalelse om, at der ved særlige lejligheder vil kunne søges tilladelse til at benytte større dele af torvet til parkering. 4. oktober bad menighedsrådet kommunen oplyse, hvor mange p-pladser man vil kunne regne med for eksempel til konfirmationer og juleaften, men da der i januar stadig ikke forelå et svar, rykkede menighedsrådet kommunen. Nu foreligger der så et svar, som kort fortalt lyder at "det ved man ikke" og at man nok ikke kan sige noget om det før arbejdet er færdigt, men at der i hvert fald bliver væsentlig færre pladser end de nuværende 44. - Det har været lidt af en kommunal parodi, men det er i hvert fald lykkedes kommunen at undgå en indsigelse fra os ved at holde os hen i den tro, at der ved visse lejligheder kan blive væsentlig flere p-pladser end i dag. Vi må indstille os på at der ikke var meget indhold i det politiske løfte, sagde menighedsrådets formand, Mogens Warrer. Kommunen bekræfter også, at det er planen at der skal bygges på den nuværende "biografgrund" i Vejlegade som pt. fungerer som parkering for lokalområdet. Det vil øge presset på de resterende p-pladser omkring kirken.

Penge til nødhjælp

Menighedsrådet udtrykker tak til de, der på det seneste har støttet med penge til nødhjælp blandt andet i Ukraine. Jesper Vigant ændrede aftensangen til en lysandagt for Ukraines befolkning, hvor også kammerkoret deltog, og her blev der indsamlet 3.775 kr., som går videre til Folkekirkens Nødhjælp. Søndagen efter havde Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling, som i hele Nakskov, hvor vi samarbejder med Stormarkskirken og FDF, gav 28.748 kr., hvoraf halvdelen er øremærket til Ukraine. Det er dobbelt så meget som ved tidligere landsindsamlinger. Alene i Sankt Nikolai blev der efter gudstjenesten den søndag indsamlet godt 2.700 kr.

Menighedsrådsmødet 19. januar 2022

Forudser parkeringsproblemer

Lolland Kommune har nu vedtaget en ny lokalplan for Axeltorv, der reducerer antallet af parkeringspladser fra 44 til syv. Torvet nyindrettes med træer og granitbænke. Kommunen har dog åbnet for, at der ved særlige begivenheder - for eksempel konfirmation og jul - kan søges om tilladelse til udvidet parkering på torvet.  4. oktober skrev menighedsrådet derfor til kommunen for at få oplyst, hvor mange p-pladser der i givet fald vil kunne blive på torvet, samt hvordan proceduren for at søge om åbning for parkering bliver. I skrivende stund har kommunen endnu ikke besvaret henvendelsen, hvilket menighedsrådets formand betegnede som utilfredsstillende. Han forudså, at der i fremtiden bliver store problemer med at kunne parkere tæt på kirken. Kirken vil, i forbindelse med kommende konfirmationer, lave et lille bykort med angivelse af de parkeringsmuligheder der er nærmest kirken, og sende det ud til familierne.

Regner på vedligeholdelse

Det arkitektfirma, kirken har givet til opgave at udarbejde en vedligeholdelsesplan for kirkebygningen, især dens ydre murværk, er endnu ikke klar med en endelig plan. Forinden skal Nationalmuseet til Nakskov for at få forelagt de planer, der arbejdes med. Skaderne på især kirketårnet er kortlagt, og der laves nu overslag over hvad det vil koste at udskifte fuger og munkesten. Desuden søges der en permanent løsning for kirkespiret, som har visse fugtproblemer og desuden har haft problemer med løse kobberplader på grund af byggesjusk i 1980'erne. Til spiret er der opsparet cirka to millioner kroner, og til murværket foreløbig godt 1,1 million, hvilket dog langt fra ventes at række. Kirken fik en stor, indvendig istandsættelse i 1990'erne.

Kirkens annoncering

Sankt Nikolai Sogn har ikke haft et selvstændigt kirkeblad i mange år. Derefter annoncerede man i Lokalnyt en gang om måneden, men da det lukkede, blev der indgået en aftale om en halv sides annonce i Ugeavisen Lolland hver anden uge. Denne aftale er der tilfredshed med i menighedsrådet, og den fortsætter, selv om der nu er udmeldt en mindre prisstigning.

Menighedsrådsmødet 17. november 2021

Genvalg over hele linjen

En gang om året, inden starten på et nyt kirkeår 1. søndag i advent, konstituerer menighedsrådet sig på alle nøgleposter. Der var genvalg over hele linjen. Det vil sige at Mogens Warrer fortsat er formand,. May-Brit Horst næstformand og kontaktperson, Jan Bjerregaard kirkeværge og Ellen Bredal Nielsen kasserer.

Fortsat onsdagsmøder

For et år siden besluttede det nyvalgte menighedsråd at flytte rådets møder fra tirsdag aften til onsdag aften, og sådan bliver det også i 2022. De offentlige møder begynder onsdag kl. 19 i Nikolaihuset, Nordenkirke 9. Møderne holdes 19. januar, 16. marts, 20. april, 8. juni, 24. august, 12. oktober samt 23. november - det sidste møde begynder dog kl. 17.30.

Henlægger penge

Sankt Nikolai Sogn har en solid kassebeholdning, og på mødet besluttede man at opspare 300.000 kr. til kommende anlægsopgaver - herunder 200.000 til forbedring af lyd- og lysforholdene i kirken og yderligere 100.000 til orgelrenovering, således at der til sidstnævne nu er 600.000 kr., hvilket dog ikke er tilstrækkeligt.

Penge til menighedsplejen

Da den traditionelle julekoncert til fordel for Nakskov Menighedspleje - kirkernes sociale arbejde - 3. søndag i advent i år er aflyst på grund af corona-situationen, besluttede menighedsrådet at bevilge 15.000 kr. til menighedsplejen til kompensation for de manglende entreindtægter.

Kirkens åbningstider

Sankt Nikolai er med i netværket Danske Vejkirker og dermed i en brochure, som mange bruger til at udvælge kirker som de under ferie i Danmark har lyst til at se. Fra 2022 ændres åbningstiderne i kirken dog. Hidtil har kirken været åben fra kl. 8 til kl. 15 på hverdage, men det ændres så kirken først åbnes kl. 9. Desuden vil besøgende fremover kunne møde et skilt om at kirken er lukket for turistbesøg på grund af kirkelige handlinger.

Menighedsrådsmødet 29. september 2021

Der bliver penge til det hele

Økonomien i Sankt Nikolai Sogn i 2022 er på plads. Menighedsrådet godkendte et budget, som er 116.000 kr. større end i indeværende år, efter at det i juni ellers så ud til at der blev tale om et budget hvor vi selv skulle finde dækning for løn- og omkostningsstigninger. I det endelige budget er der blevet plads til ansættelse af en ekstra såkaldt søndags-sanger, ligesom der blev 41.000 kr. ekstra til udvendig vedligeholdelse af kirken. Der er også taget højde for tab af husleje, indtil den kommende provst flytter ind i Præstestræde 4. Driften af sognet vil i 2022 koste 3.989.930 kr., og heri er ikke medregnet præstelønninger og kirkegårdens drift. Menighedsrådet glædede sig over, at det høje aktivitetsniveau kan fortsætte næste år.

Kirken får stadig parkeringsproblem

Selv om Lolland Kommune i forbindelse med vedtagelsen af en lokalplan for den indre by har nævnt, at der ved særlige lejligheder vil blive mulighed for at søge dispensation til parkering på Axeltorv, løser det ikke alle kirkens problemer. Axeltorv er den vigtigste nær-parkeringsplads ved kirken, og når torvet næste år er omlagt, vil der kun være otte entimespladser tilbage mod pt. over 40. En lokalplan specifikt for Axeltorv er i øjeblikket i høring. Fire af menighedsrådets medlemmer ønskede indsigelse over for at parkeringsmulighederne på torvet stort set forsvinder, men et flertal vil bede kommunen oplyste nærmere retningslinjer for at få dispensation. Høringsfristen er 18. oktober. Det er ikke mindst juleaften samt på de store konfirmationsdage, der kan blive store parkeringsproblemer nær kirken.

Stillingsopslag på vej

Den pt. ledige stilling som provst og sognepræst i Sankt Nikolai Sogn er ved at blive slået op af Lolland-Falsters Stift, og der er forhåbning om at få flere kvalificerede ansøgere. Hvor mange og hvem, ved man i begyndelsen af november, hvor menighedsråd og provstiudvalg mødes med biskop Marianne Gaarden for at vurdere ansøgerfeltet og udpege de ansøgere, der skal prøveprædike. Stillingen kan tidligst ventes besat 1. februar 2022. Imens vikarierer pastor emeritus Birgitte Flensburg i sognepræst-delen, mens provsterne Anne Reiter og Michael Fagerlund deles om at være fungerende provst i Vestre Provsti. Menigheden i Nakskov kan byde Birgitte Flensburg velkommen ved højmessen søndag 24. oktober kl. 10.30.

Kirkekaffe - og meget mere

Menighedsrådsmødet er også stedet for gensidig information om arbejdet i kirkens forskellige udvalg. Man kunne glæde sig over, at morgensangen er vendt tilbage - med 62 deltagere første gang, og at der nu indføres et nyt begreb, aftensang i skumringen, første gang 6. oktober kl. 17.

Menighedsrådet besluttede desuden at genindføre kirkekaffen efter højmessen om søndagen, efter at den har været suspenderet i halvandet år på grund af corona-regler. Og inden længe vil menigheden kunne byde velkommen til en "gammel kending", idet Cafe Eksistens genopstår. Daværende sognepræst Torben Jørgensen skabte cafeen, hvor man skulle blive både klogere og mæt, og det bliver stadig konceptet. Vores nye omsorgsudvalg lægger ud 22. november med et foredrag og efterfølgende fælles spisning i Nikolaihuset. 1. december er der De Ni Læsninger kl. 19, og det betyder at der denne dag ikke er aftensang kl. 17. Efter læsningerne serveres vin og et let traktement. Alle Helgen falder i år på en søndag, nemlig 7. november. Det betyder at der er højmesse som sædvanligt kl. 10.30 og en særlig Alle Helgen-andagt samme dag kl. 17, hvor navnene på årets døde læses op. Det er sognepræst Jesper Vigant, der har begge gudstjenester.

Julegudstjenester rykkes frem

Jul og nytår er planlagt, og i Sankt Nikolai Kirke bliver der i år lidt bedre tid til at nå hjem til anden efter juleraftensdags sidste gudstjeneste. Det er sognepræst Jesper Vigant, der har begge julegudstjenester, og de er som antydet rykket frem så den første i år holdes kl. 13 og den anden kl. 15. Vi håber, at det vil betyde en lidt bedre fordeling af kirkegængerne, så alle ikke trænges om den første julegudstjeneste. Sognepræst Lars Mynster har gudstjenesterne de øvrige juledage, ligesom han har nytårsgudstjenesten 31. december kl. 14. Der er ikke gudstjeneste nytårsdag.

Menighedsrådsmødet 25. august 2021

200.000 kr. mere til orglet

En god kassebeholdning gjorde det muligt for menighedsrådet at henlægge yderligere 200.000 kr. til renovering af Sankt Nikolai Kirkes fine orgel. Omkring 1. oktober ventes der svar på, om der også kommer fondspenge til projektet.

Mindre parkering nær kirken

Vi kommer til at holdere længere væk fra kirken i fremtiden, især på store konfirmationsdage og til jul. Intet tyder i hvert fald på, at Lolland Kommune vil undlade den drastiske reduktion i antallet af parkeringspladser på Axeltorv og i bymidten  Menighedsrådet har gjort indsigelse mod lokalplanen, og kommunen siger at "parkering i Nakskov bymidte er et relevant forhold for planlægningen", men samtidig vil man ikke genoptage lokalplanen for at skabe flere p-pladser, har byrådet netop besluttet. Hvordan det harmonerer med lokalplanens formål om at udvikle Nakskov, kræver nok en nærmere forklaring. Menighedsrådet glæder sig dog over, at kommunen har bøjet sig for et kirkeligt veto mod at kunne bygge højere end de nuværende 16 meter tæt på kirken.

Sangbøger til glæde

Sankt Nikolai Sogn har købt 60 af den nye højskolesangbog, og menighedsrådet besluttede at de gamle, men ikke udslidte eller ubrugelige bøger, tilbydes Frelsens Hær og et af byens plejecentre, så nogen fortsat kan få glæde af dem. Højskolesangbog-entusiaster kan sætte kryds i kalenderen 11. januar 2022, hvor der arrangeres en spændende aften i den nye sangbogs tegn.

Nyt om navne

Provst og sognepræst på deltid i Sankt Nikolai Sogn Bjarne Abildtrup Madsen går på pension 1. oktober. Han har sidste højmesse 12. september, hvor der efterfølgende holdes afskedsreception. Pastor emeritus Birgitte Flensburg , tidligere sognepræst i Sædinge-Nebbelunde, vikarierer fra 1. oktober her i sognet. Et stillingsopslag er under udarbejdelse, men vi skal nok ind i det nye år før en ny provst og sognepræst er ansat. Domprovst Anne Birgitte Reiter , Maribo, er fungerende provst i Lolland Vestre Provsti indtil da. Organist Erik Lauge Mikkelsens 25-års jubilæum 1. januar fejres - med corona-forsinkelse - med en festkoncert og reception 9. oktober. Biskop Marianne Gaarden forestår højmessen i Sankt Nikolai Kirke søndag 26. september, hvor det er Fyld Danmarks Kirker-dag. Motto i år: Fyld Danmarks Kirker - med sang.

Menighedsrådsmødet 9. juni 2021

Solid økonomi

Selv om kirkekassen i 2022 ikke får flere kirkeskattekroner end i år, og selv om lønninger og omkostninger stiger, er det alligevel lykkedes at lave et fornuftigt budget. Det kan dog endnu blive ændret, idet det endelige budget først skal vedtages til efteråret. Der bliver lidt flere penge til børne- og ungdomsarbejde og til det nye omsorgsudvalg, mens aktivitetsudvalget oplever en mindre reduktion. Der er dog fortsat 120.000 kr. til koncerter og foredrag. På grund af færre aktiviteter i 2021 (corona) er der en solid kassebeholdning, hvoraf yderligere 30.000 kr. henlægges til istandsættelse af kirkens ejendom i Nordenkirke 7. I 2022 vil det koste knapt 3,9 mill. kr. at drive Sankt Nikolai Sogn - heri ikke medregnet præstelønninger og driften af kirkegården.

Kirkegård på egne ben

Efter nogle år, hvor Nakskov Kirkegårde forsøgsvis har været udskilt som en selvstændig, juridisk enhed, skal kirkegården nu stå på egne ben. Fremover er det kirkegårdsudvalget der ansætter ledelsen og godkender regnskab og budget. Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd har godkendt denne ændring. Kirkegården er et fællesskab mellem Sankt Nikolai og Stormarks sogne, hvis menighedsråd hver vælger tre medlemmer til kirkegårdsudvalget. I øjeblikket er Ellen Bredal Nielsen fra Sankt Nikolai formand.

Nye sangbøger

Kirkerne skal igen fyldes med sang - både til gudstjenester, men også til arrangementer. Menighedsrådet har derfor godkendt et ønske fra aktivitetsudvalget om at købe 60 eksemplarer af den nye højskolesangbog. I begyndelsen af 2022 vil der blive arrangeret en aften om den nye højskolesangbog - og så skal der synges.

Nyt takstblad for kirken

Uanset om folkekirkemedlemmer har et tilknytningsforhold til Sankt Nikolai Sogn eller ej, vil de gratis kunne benytte vores kirke til for eksempel at blive gift eller få et barn døbt. Det fremgår af et nyt takstblad, menighedsrådet har godkendt. Det er dog op til præsterne at afgøre, om de vil medvirke, hvis henvendelsen kommer fra personer helt uden tilknytning til sognet. Ikke-medlemmer skal betale 3.500 kr., og det samme gælder foreninger der for eksempel vil leje kirken til en koncert eller lignende. Det er en stigning på 500 kr. i forhold til hidtil.

Menighedsrådsmødet 21. april 2021

Farvel - og goddag

For første gang siden det konstituerende møde i november 2020 var det muligt at samle det nyvalgte menighedsråd til mødet, idet forsamlingsloftet samme dag var blevet forhøjet. På mødet mindedes Bent "Fynbo" Jensen, som døde 9. april. Bent Jensen havde siddet i menighedsrådet siden 2008 og været såvel kasserer som kirkeværge. I hans sted blev der budt velkommen til Palle Christensen, 64 år, Svingelsvej 28, der som 1. stedfortræder overtager Bent Jensens plads.

Gang i udvalgsarbejdet

Det nye menighedsråd har besluttet at etablere flere udvalg end hidtil. Det betyder, at der ud over forretningsudvalget, aktivitetsudvalget, børne- og ungeudvalget, og PR- og kommunikationsudvalget oprettes et omsorgsudvalg, et bygningsudvalg og et gudstjenesteudvalg. På næste menighedsrådsmøde i juni skal udvalgene lægge et forslag frem til det kommissorium, de vil arbejde efter. Sognets præster deltager ikke fast i alle udvalgsmøder, men efter behov. Det gælder dog ikke vores børne- og ungepræst, Janne Svensson fra Sandby, som deltager i børne- og ungeudvalgets arbejde.

De sidder i udvalgene

Forretningsudvalget , der står for den daglige drift og tilrettelægger menighedsrådets møder, består af menighedsrådsformand Mogens Warrer. næstformand May-Brit Horst og Marianne Jørgensen. Aktivitetsudvalget består af May-Brit Horst, Birgitte Grønne, Per Nilsson, Nickie Hørberg, Palle Christensen og organist Erik Lauge Mikkelsen. Børne- og ungeudvalget af Ellen Bredal Nielsen, Britt Olsen, Palle Christensen, Tina Baruch og børne- og ungepræst Janne Svensson. PR- og kommunikationsudvalget af Mogens Warrer, Nickie Hørberg og kordegn Marianne Godske Svendsen. Bygningsudvalget af Mogens Warrer, Marianne Jørgensen, Palle Christensen, kirkeværge Jan Bjerregaard. Sognets bygningssagkyndige, Jens Otto Jensen, deltager efter behov. Det nye omsorgsudvalg, der dels skal være kontakt  til de frivillige bag Cafe Nikolai og dels arbejde med nye tiltag, består af Marianne Jørgensen, Tina Baruch, Birgitte Grønne, Britt Olsen og Per Nilsson. Og endelig er May-Brit Horst, Per Nilsson og Birgitte Grønne valgt til gudstjenesteudvalget, som skal udvikle kirkens tilbud, drøfte liturgi, salmebøger og andre spændende ting.

Ny i kirkegårdsudvalget

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd har valgt Tina Baruch som afdøde Bent Jensens afløser i det fælles kirkegårdsudvalg, hvor Sankt Nikolai og Stormarks Sogn har hver tre medlemmer.

Gudstjenesten flyttes ikke

Et ønske fra kirkens tre præster om at flytte søndagens højmesse fra kl. 10.30 til kl. 10 er foreløbig endt med, at der ikke sker nogen ændring. Præsterne trak forslaget, efter at menighedsrådets kontaktperson havde oplyst at personalet - organist, kirketjenere, kirkesangere - er imod ændringen. Der var en længere debat i menighedsrådet, og herunder blev der blandt andet stillet forslag om på et såkaldt menighedsmøde senere på året at spørge kirkegængerne om deres holdning. En af begrundelserne for forslaget er et ønske om, at flere kunne tænke sig at deltage i kirkekaffe efter gudstjenesten.

Parkering kan blive problem

Formanden for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd er en af de 29, der har afgivet høringssvar om Lolland Kommunes planer om at give Axeltorv en helt ny profil. Det indebærer blandt andet at cirka 40 parkeringspladser forsvinder, og at der kun bliver seks korttidspladser og én handicapplads. Kirken har ligget hvor den ligger siden 1240, og er klemt inde af de omkringliggende huse, der alle er fra før bilernes tid. Kirken selv har derfor et meget begrænset antal parkeringspladser og vil blive hårdt ramt hvis torvet skal være bilfrit. I forvejen er der forsvundet kantstensparkering i Vejlegade og Klostergade, og de ca. 25 pladser der midlertidigt er på biografgrunden, ser også ud til at forsvinde når bymidten får en ny lokalplan.

Menighedsrådsmødet 10. marts 2021

Atypisk år - stort overskud

Corona satte sit tydelige præg på Sankt Nikolai Sogns regnskab for 2020. Regnskabet er godkendt af menighedsrådet 24. marts, da mødet 10. marts måtte aflyses. De mange aktiviteter, der blev aflyst eller sat på vågeblus som følge af pandemien, resulterede i et stort driftsoverskud i kirkekassen på 308.814 kr., hvor der var budgetteret med 0. Og så var der endda henlagt 420.000 kr. til en række anlægsopgaver - 50.000 kr. til orgelrenovering, 200.000 kr. til udvendig renovering og udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for kirken, 100.000 kr. til forbedringer af lyd og lys i kirken samt 70.000 kr. til at indrette Nordenkirke 7, 1. sal, til kontorer og mødelokaler for menighedsrådet og kirkens ansatte. I 2020 modtog sognet 3.771.955 kr. i ligningsmidler (kirkeskat). Kirken er også en betydelig arbejdsplads, som udbetalte 2.469.153 kr. i lønninger. Heri ikke medregnet præstelønningerne, som betales af staten. Året sluttede med en kassebeholdning på 391.000 kr. Sognet står dog over for betydelige opgaver i de kommende år, blandt andet renovering af kirkens orgel for mindst 1,5 million kr. samt en udvendig renovering af kirkens murværk og spir, som der endnu ikke er sat tal på. Den pt. gode økonomi skal der derfor nok blive brug for.

Også overskud på kirkegården

Årsregnskabet for Nakskov Kirkegårde 2020 er også godkendt, både af det selvstændigt arbejdende kirkegårdsudvalg, hvor også Stormarks Sogn er repræsenteret, og af Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd. Kirkegården modtog sidste år 5.429.422 kr. af den kirkelige ligning (kirkeskatten) til driften, og året endte med et driftsoverskud på 350.790 kr. På anlægssiden blev kirke- og kirkegårdskontoret på Svingelsvej renoveret indvendigt, et arbejde som er gjort helt færdigt i år, således at personalet nu kan gå på arbejde uden risiko for skimmelsvamp. Corona prægede også kirkegården i 2020, idet kapellet blev brugt lidt mindre og kirkerne - Sankt Nikolai og Stormarkskirken - lidt oftere. Det skyldes utvivlsomt den stærke begrænsning på antallet af deltagere ved bisættelser og begravelser fra kapellet.

Menighedsrådsmødet 24. november  2020(nyvalgte menighedsråd)

Genvalg på nøgleposterne

Som det første skulle det nyvalgte menighedsråd med seks nye og fem genvalgte medlemmer konstituere sig - og det blev med genvalg på nøgleposterne. Mogens Warrer fortsætter som formand, May-Brit Horst som næstformand og kontaktperson, Jan Bjerregaard som kirkeværge og Ellen Bredal Nielsen som valgt kasserer. Valgbestyrelsen kom til at bestå af formand, næstformand og nyvalgte Per Nilsson. Formand og kasserer er underskriftsberettigede.

Mindre forretningsudvalg

Det nye menighedsråd tæller 11 folkevalgte, hvilket er én mindre end hidtil fordi antallet af folkekirkemedlemmer i sognet er faldet under 7.000. På den baggrund blev det besluttet at reducere forretningsudvalget fra fem til tre medlemmer: Formand og næstformand plus et af de nyvalgte medlemmer, Marianne Jørgensen.

Kirkegård og menighedspleje

Til det fælles kirkegårdsudvalg med Stormarks Sogn genvalgtes Ellen Bredal Nielsen og Bent Jensen og nyvalgtes Jan Bjerregaard. Også Nakskov Menighedspleje drives i et samarbejde med Stormarks Sogn. I bestyrelsen repræsenteres Sankt Nikolai fremover af to nye, Per Nilsson og Britt Olsen. Børne- og ungepræst Janne Svensson afløser Bjarne A. Madsen som repræsentant for præsterne.

Møderne flyttes til onsdag

Fra og med 2021 bliver onsdag menighedsrådets faste mødedag i stedet for som hidtil tirsdag. Det første møde holdes onsdag 20. januar, og der er desuden planlagt møder 10. marts, 21. april, 9. juni, 25. august, 29. september og 17. november. Møderne begynder normalt kl. 18 og tilstræbes afsluttet kl. 21. Møderne holdes i Nikolaihuset, Nordenkirke 9, og møderne er åbne for interesserede.

Flere fagudvalg

På næste menighedsrådsmøde 20. januar skal det nyvalgte menighedsråd blandt andet tage stilling til et forslag om at udvide antallet af fagudvalg. Samtidig skal der vælges medlemmer til de enkelte udvalg.

Stedfortræder stopper

Menighedsrådet godkendte, at Heidi Marqweis, der ved valgforsamlingen valgtes som stedfortræder, fritages. Det sker efter ansøgning. Der er derefter fire stedfortrædere på listen.

Menighedsrådsmødet 24. november 2020 (hidtidigt menighedsråd)

Det sidste møde

24. november kl. 17 mødtes Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd for sidste gang i denne fire-årige periode. Første søndag i advent tiltræder det nye menighedsråd. I forbindelse med det sidste møde blev der sagt pænt farvel til de fire, der nu forlader rådet. Der var blomster og en fotobog om kirken og livet omkring kirken til alle. Til Nanna Fangel var der desuden en gave. Hun blev valgt i 2000 og har dermed siddet i rådet i fem perioder. Heidi Marqweis har været med i tre perioder, mens Lene Kjærstrup har haft to perioder, som dog ikke har været sammenhængende. Helle Olsen havde desværre meldt afbud til mødet. Hun blev valgt ind for fire år siden og havde selv valgt ikke at genopstille.

Afrunding af arbejdet

På mødet forelå et revisionsprotokollat for kirkens 2019-regnskab uden anmærkninger. Til gengæld foreligger der endnu ikke et afsluttet regnskab for renoveringen af præstegården i Præstestræde 4, men det forventes snart. Det ventes at lande på godt 3,5 millioner kr. De forskellige udvalg rundede også af. Børne- og ungeudvalget holdt dåbsjubilæum forleden, og det gik rigtig godt.

Menighedsrådsmødet 6. oktober 2020

Budgetter på plads

De økonomiske rammer for drift af Sankt Nikolai Sogn og Nakskov Kirkegård er nu på plads. Menighedsrådet har godkendt kirkekassens driftsbudget på 3.876.718 kr. og kirkegårdens drifts- og anlægsbudget på 4.838.469 kr. Budgettet til ind- og udvendig vedligeholdelse af selve kirken er på 196.000 kr., hvilket er 74.000 mere end hidtil. Menighedsrådet vil også gerne understøtter kirkelivet gennem flere aktiviteter for børn, unge og voksne, og aktivitetsbudgettet er derfor øget med 20.000 kr. i forhold til i år. Under drøftelsen sagde formanden, at tiden må være inde til at bygningerne ikke skal sluge de fleste af kirkens penge. Det nye menighedsråd skal derfor som noget af det første drøfte, om man ikke fra 2022 skal forsøge at få en større del af den kirkelige ligning på Lolland, så der kan ansættes en sognemedarbejder og ske en opmanding af personale til det praktiske arbejde i forbindelse med aktiviteter. Da kassebeholdningen pt. er god, afsatte menighedsrådet 100.000 kr. til at forbedre lys- og lydforhold i kirken, hvoraf nogle er påpeget ved arbejdspladsvurderingen, og 70.000 kr. til indretning af første sal i kirkens ejendom Nordenkirke 7 til kontor og mødelokaler for kirkens folkevalgte og ansatte.

Nyt menighedsråd gør klar

24. november samles det nyvalgte menighedsråd til konstituerende møde. Det består af fem genvalgte fra det nuværende råd samt seks nyvalgte. Der lægges op til valg af nøglepersoner som formand, næstformand, kontaktperson, kasserer og kirkeværge, mens valg til kirkens udvalg udskydes til starten af 2021. Det nye råd vil få forelagt forslag til ændringer og en udvidelse af kirkens udvalg for fra starten at inddrage de nyvalgte i konkrete opgaver. Sidst i oktober bliver der et kort introduktionsforløb for de nyvalgte. Valget er dog først endeligt, hvis der senest 13. oktober ikke er indkommet andre lister til menighedsrådet. Det har der hidtil ikke været tegn til.

Corona og jul

Det meste af 2020 har kirken levet i skyggen af corona-restriktioner, som i en periode endda lukkede kirken helt ned. Der forventes stadig at være restriktioner når vi når jul, og derfor har menighedsrådet, som også tæller kirkens præster, haft en diskussion om hvordan vi tackler julen med traditionelt stor kirkegang 24. december. Planen i øjeblikket er at holde en højmesse om formiddagen kl. 10.30 samt tre juleandagter i løbet af eftermiddagen 24. december. Ved de korte andagter - cirka en halv time - lægges op til, at menigheden kun kan lytte til de kendte julesalmer, men ikke selv synge med. Det betyder, at vi kan rumme dobbelt så mange til hver andagt som ellers.  Og for at undgå, at alt for mange går forgæves, indføres i år som noget nyt en "tilmeldingsdag" inden jul, hvor familierne kan afhente "billetter" til julegudstjenesterne og dermed sikre sig plads. Nærmere herom senere.

Corona og altergang

Menighedsråd og præster drøftede også, om kirken er klar til igen at holde altergang ved højmesserne. Til det kan siges, at det pt ikke findes sundhedsmæssigt forsvarligt at give nadver i en form, som præsterne kan stå inde for. Nadver vil dog være mulig for enkeltpersoner, som kan henvende sig til præsterne Lars Mynster eller Jesper Vigant med deres ønske. De kan så aftale, hvordan det kan ske.

Menighedsrådsmødet 18. august 2020

Løse kobberplader på kirkespiret

Det er ved en besigtigelse for nylig konstateret, at nogle af kobberpladerne på især sydøstsiden af Sankt Nikolai Kirkes spir har revet sig løs. Årsagen er formentlig, at der ikke er brugt tiltrækkelig mange hafter til fastgørelse da spiret i begyndelsen af 1980'erne fik ny kobberbelægning. Der er tale om et akut problem, og kirkens arkitekt og en kvalificeret kobbertækker har allerede udtænkt en måde, hvorpå de løse plader kan fastgøres, så risikoen for at plader river sig løs og styrter ned elimineres. Det er håbet at arbejdet kan udføres dels fra en stor mobilkran og dels af professionelle klatrere, der arbejder inde i spiret. Menighedsrådet håber at få godkendt arbejdet inden for meget kort tid.

Muslimsk begravelsesplads

Kirkegårdsudvalget har, efter henvendelse fra Dansk-Bosnisk Forening, genoptaget tidligere planer om en muslimsk begravelsesplads på Nakskov Kirkegård, nærmere bestemt på et ikke tidligere anvendt areal på annekskirkegården nærmest Violvej. Sankt Nikolai Menighedsråd har godkendt, at der arbejdes videre med planerne, som også skal godkendes af Stormarks Sogns Menighedsråd. Der vil blive udarbejdet et regulativ for anvendelsen.

Flere penge til orgel

Menighedsrådet har bevilget yderligere 50.000 kr. til en kommende renovering af Sankt Nikolai Kirkes fine orgel, der senest fik "den store tur"for over 50 år siden. Menighedsrådet søger fondspenge til projektet, der løber op i cirka 1,5 mill. kr. Med den nye bevilling har menighedsrådet nu afsat 250.000 kr. til selvfinansiering. Orglet er fortsat et meget fint instrument, men tiden er løbet fra det på forskellige områder, herunder hvor praktisk det er at spille på.

Corona-aflysninger

Stigende smittetal gør det ikke let for kirkens aktiviteter. På mødet blev der orienteret om, at Cafe Nikolai tidligst kommer i gang til marts 2021, og at den planlagte start af onsdags-morgensangen 2. september er udsat. Også gudstjenesterne på byens plejecentre er udsat indtil videre, og det kan blive nødvendigt at udsætte andre planlagte aktiviteter. Menighedsrådet havde en drøftelse med præsterne om muligheden af at genoptage gudstjenestens nadver på betryggende vis.

Menighedsrådsmødet 9. juni 2020

Budgetter godkendt

På det første fysiske menighedsrådsmøde siden januar godkendtes sognets og kirkegårdens budgetter for 2021. Der er tale om foreløbige budgetter, som kan justeres til efteråret. Kirkekassens budget er på  knapt 3,9 millioner kroner, hvilket er godt 112.000 kroner mere end i år. Det er lykkedes at skaffe godt 100.000 kroner mere til vedligeholdelse af Sankt Nikolai Kirke, og der er også indarbejdet lønstigninger og et uændret aktivitetsniveau. Kirkegårdens budget er på godt 4,8 millioner kroner. Menighedsrådsformand Mogens Warrer gjorde opmærksom på at det er et generelt problem at der ikke er flere penge til vedligeholdelse af den store kirkebygning. Af samme grund skal der nu laves en vedligeholdelsesplan. Kirkekassen har en pæn beholdning, og 200.000 kroner overføres til en anlægskonto til vedligeholdelse af kirken, ligesom Lolland Vestre Provsti i 2021 vil afsætte en million kroner øremærket til vedligeholdelse af Sankt Nikolai Kirke. 37 procent af folkekirkens medlemmer på Vestlolland bor i sognet.

Frafald i menighedsrådet

Der er nu kun ni folkevalgte medlemmer tilbage af Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd i forhold til de 12, der blev valgt for fire år siden. Anja Bech Frandsen er flyttet fra sognet, og for nylig døde Niels Erik Hansen Kok, som har siddet i rådet i knapt 12 år. Biskoppen har givet tilladelse til at vi fortsætter med ni folkevalgte frem til valget i efteråret. På mødet mindedes man Niels Kok.

Valgorientering i august

Forberedelserne til menighedsrådsvalget 15. september er i fuld gang. Det er dog besluttet at udskyde det orienteringsmøde, der skal holdes forud for valget, til torsdag 20. august kl. 19 i Nikolaihuset, hvor alle interesserede har adgang til at høre om rådets arbejde og økonomi og om hvordan valget skal foregår. Som ved de to foregående valg sker det ved en såkaldt valgforsamling, hvor kandidater foreslås direkte på mødet og deltager i en hemmelig afstemning. Der skal vælges 11 medlemmer, og ved en særskilt afstemning op til 11 stedfortrædere. Dermed er det dog ikke afgjort, idet det er muligt efterfølgende at opstille en anden liste, hvilket vil udløse et afstemningsvalg i november. Valgbestyrelsen består af menighedsrådets formand samt May-Brit Horst og Ellen Bredal Nielsen. Interesserede kandidater opfordres til at melde sig. Syv af de nuværende medlemmer har meldt ud, at de genopstiller.

Gang i håndværkerne

Kirken gør sit til at holde hjulene i gang. Sidst i juni afsluttes en omfattende renovering af præstegården i Præstestræde 4, som den navnkundige arkitekt Ejnar Ørnsholt tegnede i 1923. Det har kostet 3,3 millioner kr. at modernisere bygningen i en stil, der i højere grad respekterer den oprindelige arkitektur end de ombygninger, der har været gennemført tidligere. I disse dage går arbejdet med at male de sidste ni af kirkens store, gotiske vinduer i gang - et arbejde til godt 92.000 kroner. Og både ud- og indvendigt er der gjort noget ved kirkens ejendom Nordenkirke 7, nabotil Nikolaihuset. Ejendommen bliver ikke genudlejet, efter at den seneste lejer er flyttet, men skal i fremtiden dels huse sognepræst Jesper Vigants kontor i stueetagen samt kontorer, arkivrum og mødelokaler til kirken på 1. og 2. sal. Indvendig er der tale om et skrabet projekt baseret på genbrug af skriveborde og konferencemøbler. Kirkens store hoveddør er i øjeblikket under malerbehandling, efter at den afslibning og maling der blev lavet sidste år, har vist sig ikke at kunne holde.

Hvornår skal højmessen begynde

Et emne, der skal snakkes om i fremtiden, er om tidspunktet kl. 10.30 er det optimale for søndagens højmesse. Kirkens tre præster er enige om at foreslå højmessen rykket frem til kl. 10, blandt andet med den begrundelse at den efterfølgende kirkekaffe har et socialt formål, men at højmessen i dag slutter så tæt på middag at de fleste springer kaffen sammen med de øvrige kirkegængere over. Emnet vil blive drøftet på orienterings- og menighedsmødet 20. august, og afhængig af stemningen kan det ende med at højmessen i en forsøgsperiode rykkes en halv time frem.

Menighedsrådsmødet 29. april 2020

Mødtes på telefonen

Mødet blev, på grund af restriktioner som skal hindre udbredelsen af coronavirus, holdt som et telefonmøde. Kirkeministeriet har givet en midlertidig tilladelse til at lukke møder for offentligheden, mod at referat offentliggøres, hvilket sker hermed.  Eneste sager handlede om godkendelse af 2019-regnskaberne for Sankt Nikolai Sogns kirkekasse og for Nakskov Kirkegård inden godkendelsesfristens udløb 1. maj 2020. Begge regnskaber blev godkendt uden bemærkninger.

En "forretning" til godt 8,8 millioner

Tilsammen fik sognets kirkekasse og kirkegården i 2019 tilført godt 8,8 millioner kr. af den kirkelige ligning til drift, lønninger og anlægsopgaver. Kirkegården drives i fællesskab med Stormarks Sogn, og er nu på forsøgsbasis udskilt som en selvstændig, juridisk enhed, hvilket gør den samlede økonomi meget mere overskuelig. Tidligere skulle kirkegårdens regnskab indarbejdes i Sankt Nikolais. Menighedsrådet i Sankt Nikolai skal dog fortsat godkende regnskabet.

Beskedent overskud på kirkens drift

Kirkekassen havde i 2019 kirkelige ligningsmidler for knapt 3,7 millioner kr. til rådighed til drift af kirkens bygninger, aflønning af medarbejdere, aktiviteter og anlæg. Året resulterede i et meget beskedent overskud på 2.504 kr. I årets løb er der blandt andet installeret nyt køkken i Nikolaihuset. indkøbt nye salmebøger med stor skrift og to tv-apparater til konfirmandundervisning. Præstegården i Præstestræde 4 er under renovering, hvilket dog afholdes af en bevilling af provstiets reservemidler. 1. januar i år havde kirkekassen en kassebeholdning på cirka 590.000 kr.  Der står desuden en opsparing på knapt 2,3 millioner kr. til håndtering af fugtproblemer i kirkens spir. 123.250 kr. til en udvendig istandsættelse af kirkens ejendom Nordenkirke 7 - et arbejde der nu står umiddelbart foran start, og 200.000 kr. til en kommende renovering af kirkens orgel. Kirken er desuden i gang med at istandsætte 1. sal i Nordenkirke 7 - ejendommen ved siden af Nikolaihuset - der fremover skal anvendes til mødelokaler, kontorer og arkiv.

"Planlagt" underskud på kirkegården

2019 endte på kirkegården med et driftsunderskud på godt 325.000 kr., men det var i nogen grad planlagt, idet kassebeholdningen var kommet op på over én million kroner. Der er derfor investeret i nye maskiner samt henlagt 507.000 kr. til renovering af kirke- og kirkegårdskontoret, nyt tag på maskinhallen og yderligere maskinindkøb. Herefter har kirkegården en kassebeholdning på knapt 250.000 kr. Kirkegården i Nakskov har ialt fået godt 5,1 million kr.  af de kirkelige ligningsmidler sidste år, hvoraf knapt 4,6 millioner var øremærket til drift og resten til afdrag på lån og opsparing til kalkning af kapellet. Renoveringen af kontoret på Svingelsvej 80 er ved at være afsluttet, og har primært haft til formål at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Problemet har været opstigende fugt i de ældre vægge.

Informationsmøde udsat

På mødet blev det oplyst, at det planlagte informationsmøde omkring menighedsrådsvalget til efteråret er udsat fra 12. maj til 9. juni, forudsat at det til den tid vil være muligt at holde et offentligt møde uden snævre begrænsninger på deltagerantallet. Mødet holdes efter planen i Nikolaihuset klokken 19, hvor alle interesserede kan få en redegørelse for menighedsrådets arbejde og økonomi.

Menighedsrådsmødet d. 7. april 2020 - aflyst pga Corona.
Menighedsrådsmødet d. 17. marts 2020 - aflyst pga. Corona.
Menighedsrådsmødet 28. januar 2020

Lørdagsdåb et fast tilbud

Efter godt et år, hvor Sankt Nikolai har lempet på muligheden for lørdagsbarnedåb, har menighedsrådet nu evalueret resultatet. Evalueringen viser, at der er stor interesse for lørdagsdåb. Siden 1. januar 2019 har der været 45 barnedåb, hvoraf de 25 lå om lørdagen. Da interessen er så stor, begrænses lørdagsdåb fremover ikke til en bestemt lørdag om måneden. Generelt vil det være den samme præst, som har højmessen om søndagen, der varetager bisættelser, bryllupper og barnedåb om lørdagen, men særlige ønsker forsøges imødekommet.

35.000 kr. i julehjælp

Nakskov Menighedspleje, der står for de to Nakskov-kirkers fælles, sociale arbejde, kunne op til jul 2019 uddele cirka 35.000 kroner i julehjælp. Det blev menighedsrådet i Sankt Nikolai orienteret om på det seneste møde. Udleveringen af gavekort med julehjælp skete i år i forbindelse med et hyggeligt julearrangement i Stormarkskirken. Næsten alle de familier, der var inviteret, deltog. På et møde i februar drøftes hvordan der fortsat kan skaffes penge til at hjælpe trængende borgere i Nakskov. Julekoncerten i Sankt Nikolai tredje søndag i advent gav cirka 14.000 kroner. Tak for det.

Menighedsrådsmødet 26. november 2019

Konstituering

Menighedsrådene skal konstituere sig en gang om året ved et nyt kirkeårs begyndelse. I Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd var der stort set genvalg over hele linjen. Mogens Warrer fortsætter som formand, May-Brit Horst som næstformand og kontaktperson, Ellen Bredal Nielsen som valgt kasserer og Jan Bjerregaard som kirkeværge. Sekretærposten varetages af kordegn Marianne Godske Svendsen. Efter næsten 40 år som menighedsrådets bygningssagkyndige havde arkitekt Mogens Bech bedt om at blive løst fra opgaven. I stedet er valgt snedkermester Jens Otto Jensen, Horslunde.

Tilpasning af budget

Kirkens 2020-budget er tidligere godkendt, men menighedsrådet har foretaget mindre tilpasninger. Dermed er det lykkedes at skaffe penge til at ansætte en ekstra kirkesanger, ligesom menighedsrådet har besluttet ikke straks at genudleje kirkens lejlighed i Nordenkirke 7, 1. og 2. sal, som blev ledig 1. november. I stedet overvejes det, om kirken selv har behov for lokalerne, for eksempel til møder, kontorer og arkiv, eller om der på sigt vil blive behov for en præstebolig mere. Hvis lejligheden skal bebos igen, vil det kræve en større istandsættelse, som der her og nu ikke er penge til. Men menighedsrådet står mere frit, idet der er fundet penge i budgettet til at opveje den mistede husleje i 2020.

Nyt mødetidspunkt

De syv offentlige menighedsrådsmøder bliver i 2020 holdt på et nyt tidspunkt. Menighedsrådet har besluttet at indlede møderne kl. 18 i stedet for som hidtil kl. 19, da sagsmængden ofte er så stor, at møderne bliver en sen forestilling. Møderne holdes 28. januar, 17. marts, 7. april, 9. juni, 18. august, 6. oktober og 23. november - det sidste møde indledes dog allerede kl. 17, og vil samtidig være det første møde i det nye menighedsråd, som skal vælges til september 2020 og virke frem til efteråret 2024. I forbindelse med menighedsrådsvalget vil der blive indkaldt til et orienteringsmøde 12. maj kl. 19 i Nikolaihuset, og selve udpegningen af medlemmer til det nye råd foregår på et offentligt møde 15. september 2020 kl. 19 samme sted. Mere detaljeret i kirkens annoncer i Extra Posten i ulige uger.

Menighedsrådsmødet 8. oktober 2019

Budget 2020 på plads

Menighedsrådet har godkendt det endelige budget for næste år. På grundlag af en uændret kirkeskatteprocent på 1,23 vil der i Sankt Nikolai Sogn være knapt 3,8 millioner kr. til rådighed, hvilket er godt 100.000 kr. mere end i år. Pengene skal bruges til aflønning af personale (dog ikke præster, der lønnes direkte af staten), varme, vand og el, vedligeholdelse af kirken, præstegårdene, sognegården og kontor- og udlejningsejendommen i Nordenkirke 7, og der bliver også et pænt stort beløb til at fortsætte det høje aktivitetsniveau med koncerter, foredrag med mere. Det er meningen at sætte flere aktiviteter for børn og unge i gang. Menighedsrådet undersøger, om det er muligt at henlægge yderligere penge så kirkens fine orgel kan renoveres - det skete sidst for 51 år siden. Foreløbig er der afsat 200.000 kr. til formålet, men der skal skaffes ca. 1,5 million.

Priser ind på præstegårdsrenovering

Projektet med istandsættelse og forbedring af præstegården Præstestræde 4 kører efter planen. Næste år flytter provsten for Lolland Vestre Provsti ind. Provsten har en sidefunktion som sognepræst i vores sogn. Der har lige været licitation over projektet, og summen af de billigste tilbud viser at projektet holder sig inden for det overslag, der arbejdes ud fra. Ialt skal der formentlig bruges omkring 2,8 millioner kr. på byggeriet, som vil genskabe meget af arkitekt Ejnar Ørnsholts kvalitetsbyggeri fra 1923 også i det indre. Byggearbejdet går i gang i efteråret. Pengene til ombygningen kommer fra provstiets reservemidler.

Menighedsrådsmødet 20. august 2019

Ny kirkeværge

Menighedsrådet godkendte at Jan Bjerregaard  pr. 1. juli har overtaget hvervet som kirkeværge, idet Bent Fynbo Jensen er sygemeldt. Som kirkeværge skal Jan Bjerregaard føre tilsyn med kirken og kirkens ejendomme - præstegårde, sognegård og udlejningsejendom - og sørge for at nødvendig bygningsvedligeholdelse bliver udført.

Kirkeministeriet har godkendt, at Sankt Nikolai Sogn fra 1. januar 2020 deltager i et to-årigt forsøg med at "udlicitere" ansvaret for vedligeholdelse af bygninger til en af Lolland Vestre Provsti ansat byggekyndig.

Budgetlægning forsinkes

Valget og regeringsskiftet er baggrunden for, at arbejdet med finansloven er blevet forsinket - og det betyder også at menighedsrådene ikke kan lægge et endeligt budget for 2020, før staten har meldt de økonomiske rammer ud. Blandt de store ønsker i Sankt Nikolai Sogn er en renovering af kirkens orgel samt en renovering af Nikolaihuset, der blev opført for mere end 40 år siden. I øjeblikket får Nikolaihuset nyt køkken, men der er også nye møbler og et løft af husets indemiljø på ønskesedlen.

Investerer i konfirmander

Indskrivningen til konfirmandundervisning er i gang, og præsterne har blandt andet ønsket sig moderne fladskærmsteknologi til brug i undervisningen. Menighedsrådet har derfor bevilget indkøb af to moderne skærme, dels til Nikolaihuset og dels til sakristiet i kirken, hvor der også foregår undervisning.

Ny sanger ansat

Efter at mangeårig kirkesanger Lizet Jane Wendt har skiftet boldgade og efter endt teologistudium er blevet sognepræst i Horslunde, Nordlunde og Nøbbet, har menighedsrådet med virkning fra 1. juni ansat Mike Marcussen i hendes ledige stilling. Ud over at virke ved kirkelige handlinger knyttes han også til kirkens kammerkor. Mike Marcussen har i forvejen fungeret som afløser i Sankt Nikolai, og vil blandt andet være kendt fra morgensangen om onsdagen, som iøvrigt genoptages 4. september kl. 9.

Menighedsrådsmødet 11. juni 2019

Nyt køkken i Nikolaihuset

Efter 41 år trænger Nikolaihusets køkken til at blive udskiftet. Menighedsrådet kender nu prisen, idet arbejdet vil koste 176.000 kr. På mødet blev det besluttet at udføre arbejdet i sommer, så køkkenet er klar efter sommerpausen.

Slut med konfirmations-kaos

Kirkepladsen ved Sankt Nikolai er for snæver og til- og frakørselsforholdene egner sig ikke til den tendens, der har været, til at konfirmander efter konfirmationen skal køres fra kirke i limousiner, motorcykler, kareter eller på traktorer. Blandt andet 28. april, hvor der skulle afvikles tre konfirmationer med halvanden times mellemrum, blev forholdene så kaotiske at menighedsrådet nu har besluttet at den slags ikke længere kan foregå på kirkepladsen. I stedet henviser man til det nærliggende Axeltorv, hvortil man via Kirkestræde kan gå på få minutter. Her er der bedre plads til den slags løjer. Meddelelse vil blive sendt til hver enkelt familie til næste års konfirmander via elevens skole.

Ulovlig kørsel og parkering

Det er ikke kun ved konfirmationer, der er problemer på kirkepladsen. Menighedsrådet har konstateret at pladsen både bruges til ulovlig renovationskørsel og som parkeringsplads for personer, der ikke har ærinde i kirken. Og det er ikke tilladt. Kirkepladsen er ikke offentlig vej, og der er ved indkørslen skiltet med at parkering kun er for kirkens gæster. Hvis problemet fortsætter, vil menighedsrådet overveje hvilke foranstaltninger der skal til. Menighedsrådet vil ikke acceptere, at uvedkommende kørsel for eksempel foregår samtidig med, at de pårørende står ved rustvognen og tager afsked.

Præstegården restaureres

Præstegården i Præstestræde 4 lige bag kirken skal nu restaureres med henblik på at være fremtidig bolig for provsten for Lolland Vestre Provsti, der fra 1. juli også får en funktion som sognepræst i Sankt Nikolai Sogn. Der er tale om en smuk Ørnsholt-bygning fra 1923, hvis indre gennem årene er blevet ombygget og forandret i en grad, så det ikke modsvarer husets ydre. Menighedsrådet har derfor besluttet at igangsætte en omfattende restaurering med nye kontorfaciliteter, nyt køkken og bad. Hvor meget, projektet kommer til at koste, ved man til august, når de første overslag foreligger. Det ventes at blive sidst på året 2020 før præstegården er indflytningsklar.

Holder fortsat øje med spiret

I en del år har spiret på Sankt Nikolai Kirke været under observation, idet der er konstateret fugtproblemer. Årsagen hertil menes blandt andet at være fejl begået under omlægningen af kobbertaget i 1980'er. Det firma, der stod for arbejdet, eksisterer ikke mere. Der er opsat en række fugtmålere i spiret, så man løbende kan se om fugtigheden overstiger grænsen for, hvornår der er risiko for at råd og svamp kan udvikle sig. Menighedsrådet har netop fået forelagt det sidste års målinger, og konklusionen er at der ikke er ændret radikalt på forholdene. Den rådgivende arkitekt anbefaler derfor, at man måler i et år mere for at se, om situationen er stabil eller forværres.

Menighedsrådsmødet d. 9. april 2019

Nye præster til sognet

1. maj slutter Anna Heidi Linds vikariat, og samme dag tiltræder sognepræst Janne Christine Funch Svensson, Kappel, som ny sognepræst i Sandby-Branderslev med en 50 procents funktion i Sankt Nikolai Sogn. Her skal hun primært varetage børn- og unge-aktiviteter, og i mindre omfang handlinger som for eksempel bisættelser. 1. juli styrkes sognet yderligere, når provst og sognepræst på Fejø Bjarne A. Madsen i stedet tilknyttes Sankt Nikolai Sogn som sognepræst på halv tid. Resten af tiden varetager han fortsat provsteembedet i Lolland Vestre Provsti. Præstegården Præstestræde 4 skal istandsættes i år og derefter fungere som provstebolig. Det er biskoppens plan at stillingen som provst i Vestre Provsti fremover skal være en del af normeringen i vores sogn.

Evaluering af morgensang

De morgenandagter med morgensang, som sognepræst Jesper Vigant har været initiativtager til, er blevet en stor succes og skal fortsatte, har menighedsrådet bestemt. Der bliver dog en sommerpause, hvis længde skal aftales med Jesper Vigant, som fortsat er tovholder og vil stå for de fleste morgenandagter. Men også andre præster i provstiet vil få mulighed for at være med.

Moderne teknik til organisten

Mens der arbejdes på at finansiere et større projekt, som skal opgradere Sankt Nikolai Kirkes fine orgel, har menighedsrådet bevilget 15.000 kroner til at lette organist Erik Lauge Mikkelsens arbejde. I dag sidder organisten og skriver noder i hånden til sangerne, og når han spiller, er det nødvendigt med en medhjælper til at vende nodeblade. Fremover vil noderne kunne skrives via et edb-program, og organisten får en iPad som viser noderne, mens han spiller, så der ikke skal vendes nodeblade.

Planer for Nikolaihuset

Sognegården Nikolaihuset i Nordenkirke er i fin stand på de fleste områder efter 40 år - men husets køkken er ved at være slidt op. Menighedsrådet har derfor besluttet at projektere et nyt køkken med delvis nye hvidevarer, så der hurtigst muligt kan ske en udskiftning. På sigt planlægges også en udskiftning af det solide inventar til noget lettere og mere tidssvarende, ligesom andre tiltag er under overvejelse. Prisen på et nyt køkken kendes endnu ikke.

MobilePay i kirken

Sankt Nikolai Kirke har bestilt MobilePay, således at kirkegængerne fremover kan støtte menighedsplejens arbejde ad den vej, hvis de ikke har rede penge til at komme i kirkebøsserne. MobilePay vil også blive en mulighed ved kommende koncerter og spisninger, hvor der skal betales. Der går dog en måned endnu, før det hele er på plads.

Menighedsrådsmødet d. 19. marts 2019

Økonomien er i orden

Menighedsrådet godkendte kirkekassens regnskab for 2018. Driften udviser et overskud på 95.800 kr., og det betyder at kassebeholdningen nu udgør 588.800 kr. I årets løb har kirken modtaget næsten 454.000 kr. i tilskud af provstiets reservemidler til større, ikke-budgetterede anlægsopgaver - nødvendig reparation af kirkens klokkeværk og ur, reparationer på kirkens ejendom Nordenkirke 7 og begyndende istandsættelse af præstegården Præstestræde 4, der pt. står tom. Udgifterne til afhjælpning af fugtproblemer i spiret finansieres fortsat af en bevilling af provstiets reservemidler. Til driften modtog Sankt Nikolai Sogns kirkekasse sidste år godt 3,5 millioner kr. af ligningsmidlerne.

Også kirkegårdens regnskab blev godkendt. Kirkegården drives i et samarbejde med Stormarks Sogn. Kirkegårdens regnskab slutter med et overskud på 55.000 kr. Kirkegården har sparet en del midler op, men er også i gang med større projekter, blandt andet nye baderum til de ansatte og investering i nyt materiel. Til kirkegårdens drift er der tilført knapt 5,1 million kr. fra den kirkelige ligning, heraf godt 500.000 kr. til anlæg.

Menighedsrådsmødet 27. november 2018

Mindedes medlem

Mødet indledtes med, at man mindedes menighedsrådsmedlem Helle B.K.P. Hansen, som døde 3. november. Hun var medlem siden juni 2015 og arbejdede blandt andet i aktivitetsudvalget og menighedsplejen. Da rådet ikke har flere stedfortrædere, fortsætter det frem til valget i efteråret 2020 med 11 medlemmer. Biskop Marianne Gaarden har givet tilladelse hertil.

Genvalg på posterne

Hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse konstituerer menighedsrådet sig på enkeltposterne. Det blev til genvalg over hele linjen. Mogens Warrer fortsætter som formand og May-Brit Horst som næstformand og kontaktperson til de ansatte. Ellen Bredal Nielsen er genvalgt som kasserer og Bent Fynbo Jensen som kirkeværge. Arkitekt Mogens Bech tager endnu en tørn som menighedsrådets bygningskyndige. Kordegn Marianne Godske Svendsen er sekretær for menighedsrådet.

Børne- og ungepræst

Efter et møde med biskop Marianne Gaarden tegner det til, at Sankt Nikolai Sogn næste år kan få en præst der særligt skal arbejde med børn og unge. Den delte stilling mellem Sandby-Branderslev og Sankt Nikolai, som sognepræst Jesper Vigant havde til han blev heltidspræst her i sognet, vil efter planen blive ændret til en stilling som kirkebogsførende sognepræst i Sandby-Branderslev. Der bliver tale om en halvtidsstilling, mens den anden halve stilling bliver øremærket til en funktion som børne- og ungepræst i Sankt Nikolai Sogn. Sognet ønsker at intensivere arbejdet blandt børnefamilier og unge. Der skal igangsættes undervisning af minikonfirmander, og der er forskellige andre tiltag på bedding. Stillingen er endnu ikke slået op. Indtil videre vikarierer Elin O. Rasmussen som præst i Sandby-Branderslev og Sankt Nikolai.

Løser op for lørdagsdåb

En del familier ønsker barnedåb om lørdagen frem for under højmessen søndag formiddag, og i Sankt Nikolai Sogn har det hidtil været muligt at aftale lørdagsdåb den første lørdag i måneden. Menighedsrådet har nu vedtaget et forsøg, hvor man løser lidt op for tingene. Hovedreglen vil fortsat være første lørdag i måneden, men hvis der er særlige grunde, kan reglen fraviges, så der også kan aftales dåb andre lørdage.

Penge til Syngespirerne

Menighedsrådet har, i lighed med en række andre sogne på Vestlolland, bevilget 2500 kr. i tilskud til Foreningen Lolland Syngers initiativ Syngespirerne. Her modtager skolebørn undervisning i korsang i et par timer af skoletiden.

Flere menighedsrådsmøder

I 2019 vil menighedsrådet holde syv ordinære møder, hvilket er ét mere end i år. Møderne begynder kl. 19 og er offentlige. Første møde i 2019 er 29. januar.

Julehjælp fra Menighedsplejen

På et møde i bestyrelsen for Nakskov Menighedspleje, der står for de to kirkesognes fælles, sociale arbejde, fordelte man 34.000 kr. i julehjælp til 34 familier. Ialt var der indkommet 49 ansøgninger, oplyste medlem af bestyrelsen Ellen Bredal på mødet. Bankospillet i Stormarkskirken gav 6000 kr. og et lotteri i Cafe Nikolai 1000 kr. Julekoncerten i Sankt Nikolai Kirke søndag 16. december kl. 16 skulle gerne resultere i flere penge, idet entreen - 50 kr. for voksne - ubeskåret går til menighedsplejen.

Nytår og morgensang

Biskoppen har givet tilladelse til at nytårsgudstjenesten i Sankt Nikolai Kirke nytårsdag i lighed med sidste år kan rykkes frem til nytårsaftensdag (31. december) kl. 14. Efter gudstjenesten ønsker man hinanden godt nytår med boblende dråber og kransekage i sideskibet. Menighedsrådet har samtidig besluttet at fortsætte med onsdagsmorgensang og -andagt kl. 9, foreløbig frem til midten af maj næste år. Der kommer i gennemsnit 50 til hver morgensang. Første gang efter nytår er 9. januar.

Menighedsrådsmøde 9. oktober 2018

Flere penge til aktiviteter

 

Sankt Nikolai Sogns budget for 2019 er blevet endeligt godkendt af menighedsrådet. Der opkræves uændret 1,23 procent i kirkeskat, og det betyder at kirken har en ramme på 3.661.360 kroner at arbejde inden for.  Driftsbudgettet går i nul, men der bliver flere penge til kirkelige aktiviteter - koncerter, møder og lignende - end i år. Aktivitetsbudgettet hæves nemlig fra 70.000 til godt 119.000 kroner næste år. Menighedsrådet har også besluttet, at kirkens aktiviteter fortsat skal omtales ved regelmæssig annoncering i Extra Posten.

 

Afsætter penge til orglet

 

En opgradering af Sankt Nikolai Kirkes fornemme orgel står højt på ønskelisten, og menighedsrådet har nu stillet de første midler til rådighed. Af kirkekassens nuværende kassebeholdning hensættes 200.000 kroner til en orgelkonto. Orglet blev senest gennemgribende renoveret for 50 år siden, og en opgradering trænger sig på. Der skal formentlig bruges noget i omegnen af 1,5 million kroner til projektet, og kirken vil derfor søge fondsmidler - men signalerer med hensættelsen at den også selv er villig til at spytte i bøssen.

 

Allehelgen en hverdagsaften

 

Mens de fleste folkekirker markerer Allehelgen søndag 4. november har Sankt Nikolai Sogn besluttet i år at holde en særlig Allehelgen-andagt en hverdagsaften - onsdag 31. oktober klokken 19. 31. oktober var den oprindelige allehelgensaften, men senere kom søndagen ind i billedet. Andagten holdes, som de foregående år, i selve kirken, der vil være præget af levende lys og en særlig stemning, når man i tale om musik mindes de døde, hvis navne vil blive læst højt. Det er sognepræst Jesper Vigant, der har andagten. Men også højmessen søndag 4. november klokken 10.30 ved sognepræst Lars Mynster vil være præget af Allehelgen.

 

BUSK-gudstjeneste 28. oktober

 

Søndag 28. oktober holdes der såkaldte BUSK-gudstjenester over hele landet. BUSK står for børn, unge - sogn og kirke, og gudstjenesten klokken 10.30 bliver denne dag præget af at unge inddrages i den. Sognepræst Ulrik Holm står for gudstjenesten. FDF og spejdere medvirker i kirken med deres faner. Bagefter er der en beskeden kirkefrokost i Nikolaihuset.

Menighedsrådsmøde 21. august 2018

Kirken fejrer dåbsjubilarer

Cirka 90 familier, som fik et barn døbt for fem eller 10 år siden, har fået en direkte invitation til dåbsjubilæum i forbindelse med højmessen i Sankt Nikolai Kirke søndag 16. september kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der frokost og en lille gave til børnene. Det er kirkens børne- og ungeudvalg, der står for arrangementet. Sidste tilmelding 3. september.

Fugtmålinger i spiret

I vinter har der været foretaget løbende fugtmålinger i spiret på Sankt Nikolai Kirke for at konstatere, om der er alvorlige problemer. Resultatet blev forelagt menighedsrådet og er beroligende på den måde, at kun to af 12 fugtmålere på spirets tømmer periodevist viser fugt i et omfang, så det kan udvikle råd og svamp. Det er derfor besluttet at fortsætte fugtmålingerne et år mere for at se, om der stadig tegner sig det samme billede. Der er formentlig en utæthed ved en skotrende, som på et tidspunkt skal repareres. Til gengæld har der vist sig et andet problem, idet spirets forankring til tårnets murværk har medført revner, som er vokset gennem fem år. Der er derfor bestilt en ingeniørundersøgelse af, hvor alvorligt dét er og hvad der skal gøres.

Ønsker orgel moderniseret

Sankt Nikolai Kirke har et unikt orgel, som nu imidlertid trænger til at blive renoveret og moderniseret. Det er 50 år siden, orglet blev renoveret sidst, og organist Erik Lauge Mikkelsen har indhentet udtalelser og tilbud som påpeger en række ting der kan gøre orglet endnu mere velklingende og praktisk at betjene. Prisen er formentlig omkring 1,5 millioner kr. Menighedsrådet er lydhør over for ønsket og har nedsat et orgeludvalg, som vil forsøge at rejse fondsmidler til opgaven. Udvalget består af næstformand May-Brit Horst, sognepræst Jesper Vigant og organist Erik Lauge Mikkelsen.

Bisættelser og begravelser

Sankt Nikolai Sogn har været gennem en periode med præsteskift og vikariat, og det har desværre i nogle tilfælde betydet at bedemændene ikke hurtigt nok har kunnet aftale en bisættelse eller begravelse, så de pårørende har kunnet få besked. Efter et møde mellem repræsentanter for menighedsrådet, kordegnen og de tre præster, der i dag betjener sognet, er der udarbejdet en plan som fastslår hvilke præster der primært udfører handlinger på de forskellige ugedage, ligesom det som udgangspunkt vil være den præst, der har højmessen søndag, som forestår eventuelle bisættelser om lørdagen. Bedemændene er blevet orienteret, og der er indgået en aftale med præsterne om hurtig tilbagemelding til bedemændene. Menighedsrådet udtrykte tilfredshed med, at der er lavet en aftale så fremtidige frustrationer forhåbentlig kan undgås.

Menighedsrådsmøde 12. juni 2018

Kirken skal spare i 2019

Menighedsrådet godkendte forslag til budget for kirkekassen i 2019, som indebærer forskellige besparelser. Kirken får nemlig det samme kronebeløb af kirkeskattemidlerne som i år, og når løn- og omkostningsstigning indregnes, betyder det at der har måttet findes besparelser en række andre steder. Budgettet er på 3.555.000 kroner, hvoraf 1,7 millioner bruges til kirkelige aktiviteter - herunder gudstjenester og handlinger. Og Nakskov Kirkegårds 2019-budget på 4.544.000 kroner blev godkendt.

Kan søge ny præst

Biskoppen har meddelt Sankt Nikolai Sogn, at overvejelserne omkring en ændring af den kirkelige struktur er mundet ud i at sognet nu kan opslå og besætte den stilling som sognepræst, der blev ledig da Martin Egerup tidligere på året rejste til Fensmark. På grund af sommerferien ventes stillingen opslået i august med ansøgningsfrist 10. september, og i bedste fald vil en ny sognepræst kunne tiltræde 1. november 2018. Foreløbig er stillingen besat ved vikariat. I mellemtiden skal præstegården i Præstestræde 4 istandsættes.

Klokkerne repareres

Nogle har måske bemærket, at kirken ikke som normalt ringer solen op og ned. Årsagen er, at to af kirkens klokker i øjeblikket ikke kan bruges. Menighedsrådet har derfor bestilt en reparation dels af klokkeinstallationen og styretavlen til klokkerne, som er af ældre dato, men også af den ene af de store urskiver på kirketårnet, som ifølge en sagkyndig rapport er beskadiget. Det samlede projekt er på cirka 200.000 kroner, og reparationen vil blive udført hurtigst muligt.

Nikolaihuset fylder 40

Sognegården, Nikolaihuset i Nordenkirke 9, har snart 40 år på bagen. Huset blev indviet 6. august 1978 af biskop Th. Græsholt. Det er tegnet af arkitekt Mogens Bech, som nu er pensioneret, men fortsat virker som bygningsrådgiver for menighedsrådet. Fødselsdagen markeres efter højmessen søndag 5. august med en lille sammenkomst i huset, hvor Mogens Bech blandt andet fortæller om byggeriet.

Ekstraordinært Menighedsrådsmøde d. 26. april 2018:

Midlertidig adgangsvej til kirke

 

Mødet var indkaldt til drøftelse af en sag på lukket møde. På den offentlige del af mødet gav formanden en orientering om verserende sager. Midt i maj begynder et omfattende lednings- og vejrenoveringsarbejde, der skal foregå i Vejlegade, Præstestræde og Klostergade samtidig, og hvor de tre gader det meste af tiden vil være helt lukket for trafik. Park & Vej oplyser, at til- og frakørsel til Sankt Nikolai Kirke i perioden, der strækker sig til december, skal ske ad Bredgade og Nordenkirke, hvor der vil blive åbnet for trafik i begge retninger. Menighedsrådet har i samme forbindelse besluttet at opsætte skilte om at parkering på kirkepladsen er forbeholdt kirkens gæster, da rådet ellers forudser et vist trafikkaos.

 

Menighedsrådsmøde d. 20. marts 2018

 

Referat: Beslutningsprotokol

 

Referat: Beslutningsprotokol tillægsdagsorden

 

Nyt medlem

 

Mødet indledtes med mindeord over Sankt Nikolai Sogns menighedsrådsformand gennem 17 år, Mette Tangaa Jensen, der døde 13. februar. Rådet mindedes Mette Tangaa med et minuts stilhed. Hendes plads i menighedsrådet er overtaget af første stedfortræder Jan Bjerregaard.

 

Overskud i 2017

 

Både kirkekassen og Nakskov Kirkegårde kom ud af 2017 med sorte tal på bundlinjen. Det fremgik af regnskabsaflæggelsen på mødet. Kirkekassen modtog 4.463.000 kr. i ligningsmidler, heraf godt 1,2 millioner kr.til anlæg, hvoraf langt hovedparten reserveres til en eventuel senere reparation af kirkens spir, hvor der er konstateret indtrængende vand. Kirkekassen, der finansierer kirkens drift, sluttede året med et overskud på 278.542 kr. Der påregnes dog ekstra udgifter i forbindelse med besættelse af ledige præstestillinger samt manglende lejeindtægt fra Præstestræde 4. Til kirkespiret er der pt. opsparet godt 2,2 millioner kr.

Nakskov Kirkegårde modtog 5.404.000 kr. i ligningsmidler, helt overvejende til drift af kirkegården. Året endte med et driftsoverskud på 516.000 kr., primært på grund af besparelser på lønkontoen, men også skabt gennem indtægt fra udførelse af entreprenørarbejde på andre kirkegårde eller for andre sogne. Der spares op til en udvendig kalkning af kapellet.

 

Lockout

 

Menighedsrådet drøftede en mulig konflikt på det offentlige område, hvor der er varslet strejker samt omfattende lockout efterpåske. Lockouten, som er varslet fra 10. april, vil berøre præstebetjeningen i sognet samt den vitale kordegnefunktion. I værste fald kan en af konfirmationerne 22. april blive berørt. Kirken vil via hjemmesiden informere, når der foreligger nyt.

 

Årsmøde i menighedsplejen

 

Nakskov Menighedspleje, der står for kirkens sociale arbejde i Sankt Nikolai og Stormarks sogne, har årsmøde tirsdag 24. april kl. 19. Mødet holdes i år i Nikolaihuset, Nordenkirke 9. Alle interesserede er velkomne. Der vil blive aflagt regnskab for menighedsplejen, og korshærspræst Kathrine Asklund Brorsen, Nykøbing F., fortæller om korshærens arbejde her i landsdelen. Sognepræst Lars Mynster afløser Martin Egerup i menighedsplejens bestyrelse. Formand er sognepræst Christian Hyttel, Stormarks Sogn.

 

Menighedsrådsmøde d. 23. januar 2018:

Referat: Beslutningsprotokol

Formandsskifte

 

Formanden for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd siden november 2000, Mette Tangaa Jensen, anmodede på mødet om at måtte blive løst fra formandsposten for at fortsætte som menigt medlem af rådet.

Herefter blev den hidtidige næstformand, Mogens Warrer, valgt til ny formand fra 1. februar 2018. Næstformandsposten besættes med May-Brit Horst, som tidligere har været rådets næstformand. Hun overtager desuden Mette Tangaa's funktion som kontaktperson til kirkens ansatte.

Mette Tangaa udtræder også af forretningsudvalget. Her afløses hun af Lene Kjærstrup.

 

Menighedsrådsmøde d. 28. november 2017:

Genvalg på nøgleposterne

Hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse skal menighedsrådet konstituere sig på nøgleposterne. Det resulterede i genvalg stort set over hele linjen. Mette Tangaa Jensen er genvalgt til formand og kontaktperson, Mogens Warrer til næstformand, Bent Jensen til kirkeværge, Ellen Bredal Nielsen til kasserer og arkitekt Mogens Bech til bygningssagkyndig. Kordegn Marianne Godske Svendsen er valgt til sekretær for menighedsrådet.

Mad og mennesker mødes

Dansk Folkehjælp søger frivillig til et projekt for ensomme ældre. "Når mad og mennesker mødes" går ud på at frivillige tager ud til ensomme ældre og laver mad til dem. Man spiser derefter sammen. Projektet dækker Lolland og Guldborgsund kommuner. Menighedsrådet drøftede ideen, som man finder interessant og gerne bakker op. Der forestår nu et arbejde med at finde frivillige og lokalisere ensomme ældre. Projektet beskrives nærmere i en folder, som interesserede, der kunne overveje at melde sig som frivillige, kan hente blandt andet hos kirketjeneren i Sankt Nikolai Kirke.

Julehjælp til 33 familier

Nakskov Menighedspleje, som er et fællesskab mellem Stormarks og Sankt Nikolai sogne, har i år fået 44 ansøgninger om julehjælp fra trængende familier. På et møde er ansøgningerne blevet vurderet i forhold til menighedsplejens økonomi, og det blev besluttet at imødekomme 33 ansøgninger. Julehjælpen til en enlig med et barn udgør typisk 800 kroner, og der er et tillæg for yderligere børn. Vil man støtte menighedsplejens arbejde, som ikke kun foregår op til jul, er der koncert i Sankt Nikolai Kirke søndag 17. december klokken 16, hvor tre af byens kendte kor synger sammen med et kor af nybagte syngespirer fra Nakskov. Entreen på 50 kroner for voksne går ubeskåret til menighedsplejen.

Menighedsrådsmøde d. 10. oktober 2017:

Møde med den nye biskop

  

På Sankt Nikolai Sogns Menighedsråds møde oplyste formanden, Mette Tangaa, at den nye biskop over Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden, vil mødes med menighedsrådet tirsdag 12. december 2017. Marianne Gaarden har besluttet at lære stiftet nærmere at kende gennem en række af møder med menighedsrådene. I Nakskov vil menighedsrådet blandt andet drøfte besættelsen af det embede som er blevet ledigt ved sognepræst Torben Jørgensens pensionering. Biskoppen har udtrykt ønske om at blive orienteret om sognet og kirkens historie samt drøfte det lokale kirkeliv.

Menighedsrådsmøde d. 22. august 2017:

Personlige dåbsservietter

Menighedsrådet har besluttet fremover at anvende dåbsservietter, som er strikket af damerne i strikkeklubben Strik'olai. De hidtidige servietter af damask er blevet vasket og genbrugt, men de nye vil familien få med som et minde om dåbsdagen. Foreløbig er der strikket cirka 25 servietter med varierende motiver, hovedsagelig kirkelige, og det rækker til cirka et halvt år. Første gang, den nye dåbsserviet anvendes, er ved en barnedåb søndag 27. august.

Ultrakorte børnegudstjenester

Sognepræst Lars Mynster introducerer søndag 27. august et nyt tiltag for at få flere unge familier til at komme i kirken. Klokken 12 og cirka et kvarter frem tilbydes en ultrakort børnegudstjeneste, hvor man synger et par salmer, og hvor præsten udlægger dagens tekst i et sprog, som børn kan forstå. Efterfølgende er der slik eller småkager. Der er tale om et forsøg som foreløbig skal køre en gang om måneden i september, november og december.

Menighedsrådets møde den 29. marts 2016:

Tilfredsstillende regnskab

 

På mødet forelå årsregnskabet for 2015 for Sankt Nikolai Sogns kirkekasse og for kirkegården i Nakskov. Der var tale om et meget tilfredsstillende regnskab, som for kirkekassen udviser et overskud på 186.112 kroner - det største i en årrække. Driften af kirkegården med mere på Svingelsvej gik i nul. Resultatet er udtryk for, at der har været stor fokus på udgifterne til kirkelige aktiviteter. Desuden ser man nu det første resultat af varmestyring og udskiftning af kirkens lysekronepærer til lavenergilys. Sognet har fået udbetalt godt 3,1 million kroner fra den kirkelige ligning til kirkekassen og godt 3,9 millioner kroner til drift af kirkegården. I det forløbne år er der afsluttet en restaurering af kirkens østgavl, lagt nyt tag på det tidligere krematorium, ligesom ombygningen af krematoriet til kølerum er regnskabsmæssigt afsluttet. Der er desuden foretaget indledende undersøgelser af spiret på kirken, der plages af indtrængende fugt. Det er endnu uvist, hvilke tiltag der bliver nødvendige for at sikre spiret.

 

Forbereder menighedsrådsvalg

 

8. november i år skal der vælges nye menighedsråd for en fire-årig periode. Sankt Nikolai Sogn har nedsat et valgudvalg, som skal planlægge information af borgerne om menighedsrådets arbejde, samt finde kandidater til menighedsrådet. Sankt Nikolai Sogn vil indkalde til en informationsmøde samt opstilling af kandidater 13. september, og dermed følge opfordringen til at holder disse møder overalt i landet samtidig. Der var ved årsskiftet 7.008 medlemmer af folkekirken i sognet, og det betyder at der skal vælges uændret 12 medlemmer plus stedfortrædere til det kommende menighedsråd.

 

Festgudstjeneste for byen

 

Datoen for Nakskovs 750-års byjubilæum i år er 25. april, fastsat ud fra det ældste, kendte dokument der omtaler en by i Nakskov. Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd vil markere byjubilæet med en festgudstjeneste søndag 24. april klokken 10.30, hvor kirkens tre præster, organist Erik Lauge Mikkelsen, kongelig kapelmusicus Verner Nicolet og Sankt Nikolai Kirkes Kammerkor medvirker. Menighedsrådet inviterer efter gudstjenesten til et festligt traktement. De ældste dele af Sankt Nikolai Kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet, og kirken er dermed den eneste bygning i byen der også lå her for 750 år siden.

 

Årsmøde i menighedsplejen

 

Nakskov Menighedspleje, som indsamler penge og uddeler forskellige former for hjælp til familier og personer i trang, har årsmøde 19. april klokken 17.30 i Nikolaihuset, Nordenkirke 9. Mødet er offentligt, og alle har mulighed for indsigt i menighedsplejens regnskaber og arbejde. Til sommer vil menighedsplejen kunne formidle, at seks familier fra Nakskov kommer på et sommerferieophold.

Møde den 17. november 2015

Støt landsindsamlingen 13. marts

 

Sankt Nikolai Sogn deltager også i 2016 i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling 13. marts, hvor pengene går til hjælp til verdens fattigste. Ligesom i 2015 sker det i tæt samarbejde med Stormarks Sogn og FDF, og indsamlingen udgår fra Stormarkskirken på Ringvejen 64 i Nakskov. Menighedsrådet opfordrer alle, der har tid og lyst, til at ofre et par timer som indsamler. I år kan man gå ind på Stormarkskirkens hjemmeside, stormarkskirken.com, og se de 70 ruter, som byen er opdelt i. Opdelingen er revideret til i år, og angiver hvor mange husstande der er på de enkelte ruter. Man kan derefter via hjemmesiden melde sig som interesseret i en bestemt rute.

 

Børnekonfirmandundervisning

 

Efter en forsøgsordning i 2015 med en børnekonfirmandordning for Stenoskolen i Nakskov forsøger Sankt Nikolai Sogn i 2016 at udbrede tilbuddet til alle fire skoler i sognet. Undervisningen forsøges etableret fra forsommeren, således at den ikke kolliderer med konfirmandundervisningen, og ventes at strække sig over otte uger. Der arbejdes på at knytte en medunderviser til projektet.

 

140 kvadratmeter bibelhistorie

 

Der bliver ikke kun flere koncerter i Sankt Nikolai Kirke i år, hvor Nakskov by kan fejre 750 års jubilæum, men også mere kunst. Menighedsrådet har sagt ja til at stille kirken til rådighed for to udstillinger. I juni udstilles en reproduktion af Esbjergevangeliet, et maleri på 140 kvadratmeter af Erik Hagens på CVU Vest i Esbjerg. Billedet er en moderne genfortælling af Biblen i billeder og tekst. Folkekirkens skoletjeneste formidler udlånet, og billedet flytter bagefter til domkirken i Maribo, hvor det udstilles i sommer.

 

Traditionen tro lægger kirken sideskib til en kunstudstilling i forbindelse med kulturdagen i august. I år bliver det i anledning af byjubilæet til en kulturfestival af en uges varighed, og i august vil kunstforeningen udstille billeder af den spændende, naivistiske kunstner Marianne Tümmler i kirken. Der er ikke fastsat en åbningsdag endnu.

 

Møde den 17. november 2015

Genvalg i menighedsrådet

 

Menighedsråd vælges for fire år ad gangen, men hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse holdes der konstituering på de vigtigste poster. I Sankt Nikolai Sogn var der på mødet 17. november genvalg over hele linjen. Mette Tangaa Jensen fortsætter som formand med May-Brit Horst som næstformand. Bent Jensen er fortsat kirkeværge og Ellen Bredal Nielsen kasserer. Kordegn Finn Mäkeläinen er genvalgt som menighedsrådets sekretær Mette Tangaa Jensen er ´kontaktperson mellem menighedsråd og kirkens personale. Arkitekt Mogens Bech fortsætter som menighedsrådets kirkesagkyndige, og det er formand og næstformand der er underskriftsberettigede på menighedsrådets vegne.

Møde den 25. august 2015

Gave til kirken

Sankt Nikolai Kirke har fra Ingrid Nielsen, København, modtaget en næsten 100 år gammel, farvelagt tegning med motiv af Sankt Nikolai Kirkes indre. Billedet er signeret EØ 1917 og der er ingen tvivl om at det er den kendte Nakskov-arkitekt Ejnar Ørnsholt der er mester. Billedet blev givet i afskedsgave til pastor J. C. Holck, der var sognepræst ved kirken 1906-1930, og er siden gået i arv i familien. Da pastor Holcks barnebarn for nogle år side døde som 93-årig endte det hos Ingrid Nielsen, der ingen familiære bånd har til familien Holck eller Nakskov. Hun besluttede at skænke billedet til kirken i Nakskov. - Det er en gave, vi er meget glad for, og billedet vil nu blive hængt op på et passende sted. Det er i øvrigt interessant at se, hvordan kirkens indre kun i detaljer har ændret sig siden 1917, siger menighedsrådsformand Mette Tangaa.

Ny kirkesanger

Menighedsrådet har besat en vakant stilling som kirkekorsanger med Jesper Idziak, Nøjsomhedsvej, som efter en prøveaflæggelse tiltræder 1. oktober. Jesper Idziak er i gang med at tage kirkesangeruddannelsen.

Tirsdag den 9. juni 2015

Nyt medlem af menighedsrådet

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd har godkendt en ansøgning fra Tove Reippuert om udtræden af menighedsrådet med udgangen af maj, idet hun flytter fra byen. Hendes plads i rådet overtages af førstesuppleanten, Helle B.K.P. Hansen. Hun afløser også sin forgænger i kirkens koncertudvalg.

Kirkens østgavl renoveres

Gennem nogen tid har der været spærret af ved Sankt Nikolai Kirkes østgavl, hvor der var frygt for, at nedfaldende dele af murværket kunne være til fare for dem, der færdes ved kirken. Østgavlens murværk er i den dårlig forfatning, men det bliver der nu gjort noget ved. Menighedsrådet har indhentet to tilbud på renoveringsarbejdet og valgt et tilbud fra firmaet Sv. Iversen, Nakskov, på 352.945 kroner. Provstiudvalget i Lolland Vestre Provsti har stillet 450.000 kroner til rådighed af reservemidlerne, så også momsen er dækket ind. Arbejdet går efter planen i gang i slutningen af juni og ventes færdigt med udgangen af september, således at den anvendte kalkmørtel kan nå at afhærde, inden der er risiko for frost.

Kirken sparer på strømmen

I en måned har den ene af lysekronerne ved alteret i Sankt Nikolai Kirke forsøgsvis været udstyret med såkaldte LED-pærer, uden at der har været reaktioner på hverken lysets styrke eller farve, som er lidt koldere end de hidtidige glødepærer.

Menighedsrådet har derfor besluttet at gå i gang med at udskifte pærerne i kirkens lysekroner til LED-pærer, som har en længere levetid og sparer strøm. I kirken er der i dag 192 pærer, men i første omgang udskiftes 60 pærer i højskibet, dåbsværelset, våbenhuset og på kirketjenerens kontor med 4 watt LED-pærer. De udvalgte steder er dér, hvor lyset til daglig er tændt i længst tid. Det var en energigennemgang af kirken i 2014, der rettede søgelyset mod lysekronerne. Hvis alle 192 pærer i kirken med tiden skiftes, vil det være en udgift på 30.000 kroner, men den vil kunne tjenes hjem på 1,7 år gennem besparelser på strøm.

Kirken og byjubilæet i 2016

Når Nakskov i 2016 kan fejre 750 års byjubilæum, er det naturligt, at Sankt Nikolai Kirke deltager. Kirken lå her allerede, da byen fik sine papirer. Den officielle dato for jubilæet er 25. april, og i Sankt Nikolai Kirke vil der blive holdt festgudstjeneste søndag 24. april 2016.

Tirsdag den 24. marts 2015

Økonomi

Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd godkendte regnskaberne for 2014 for kirkekassen og for kirkegården, som regnskabsmæssigt indgår i sognets regnskab, selv om kirkegården drives i samarbejde med Stormarks Sogn.

Kirkekassen vendte et driftsunderskud ved årets begyndelse til en kassebeholdning på 121.270 kroner ved udgangen af 2014. Driftsoverskuddet på 313.685 kan henføres til, at der for andet år i træk er gennemført besparelser. Efter 2014-resultatet er der nu igen luft til at gennemføre nogle af de kirkelige aktiviteter, menighedsrådet ønsker.

Kirkegårdens regnskab udviser et driftsoverskud på 44.438 kroner. Kirkegårdens kassebeholdning ved årets udgang var 913.742 kroner. Ombygningen af krematoriet til kølerum for 3,5 millioner kroner er lånefinansieret.

Udstilling og korstævne

Sankt Nikolai Kirke lægger også i år rum til Nakskov Kunstforenings udstilling i forbindelse med byens kulturaften 31. juli. I tre uger udstilles værker af Helle Baslund og Jens Bohr. Desuden har Det Hvide Kor fået lov til vederlagsfrit at benytte kirken til et korstævne 9. april 2016, et bidrag til fejringen af Nakskov Bys 750 års jubilæum.

Projekt for kirkespiret

Menighedsrådet har fået en opdatering på de fugtproblemer, som i en årrække er konstateret inde i Sankt Nikolais kirkespir, og som skyldes, at det nye kobbertag i 1983 ikke blev udført efter forskrifterne. Menighedsrådet vil forsøge at undgå en større investering i et nyt tag, og der arbejdes derfor med planer om imprægnering af tømmer og overvågning af problemet. Arbejdstilsynet har imidlertid nedlagt forbud mod brug af de "hønsestiger", der i dag fører op gennem det 30 meter høje spir, og arkitektfirmaet Arp-Nielsen har derfor udarbejdet et projekt til etablering af 10 faste repos forbundet med faste trapper, som vil give mulighed for at arbejde inde i kirkespiret og overvåge udviklingen i fugtproblemerne. Menighedsrådet har godkendt projektet, som skal videresendes til provstiudvalget med henblik på at finde en finansieringsløsning for arbejdet. Hvor mange penge, det drejer sig om, er der foreløbig kun løse overslag over.

Børnekonfirmandundervisning

Det er magtpåliggende for menighedsrådet at komme i gang med den såkaldte børnekonfirmandundervisning. I januar blev der taget skridt til at nedsætte et dåbsoplæringsudvalg, og på mødet er Heidi Marqweis, Finn Hansen og Anja Bech Frandsen nu valgt til udvalget, der har sognepræst Martin Egerup som formand. Udvalget skal inden udgangen af april udarbejde en køreplan for arbejdet med børnekonfirmander med henblik på at sætte ét pilotprojekt i gang i maj-juni i år, omfattende en udvalgt klasse i en skole. Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne baggrund for det fremtidige arbejde.

Menighedsplejens årsmøde

Nakskov Menighedspleje, som Sankt Nikolai Sogn deltager i, har årsmøde 14. april, som det også fremgår andet sted på hjemmesiden. På årsmødet vil der blive aflagt regnskab. Alle medlemmer af folkekirken har mulighed for at deltage i årsmødet og stille forslag til behandling på årsmødet. Fristen for forslag er 31. marts til sognepræst Martin Egerup. Menighedsrådet blev orienteret om, at der har været en fornuftig udvikling i menighedsplejens økonomi. Julekoncerten i Sankt Nikolai Kirke gav rekord-overskud.

Tirsdag den 27. januar 2015

Nakskov mindes befrielsen i 1945. Menighedsrådet i Sankt Nikolai Sogn har besluttet at deltage i markeringen af 70-året for Danmarks befrielse under anden verdenskrig. Da der i forvejen er en del mindearrangementer 4, maj om aftenen markeres begivenheden på selve befrielsesdagen 5. maj med en musikandagt i kirken klokken 10.

Også i år vil Sankt Nikolai arrangere tøndeslagning på kirkepladsen fastelavnssøndag 15. februar efter højmessen klokken 10.30. Alle børn er velkomne.

Sankt Nikolai bakker op om Folkekirkens Nødhjælps landsomfattende sogneindsamling 8. marts. Pengene går i år til støtteprojekter for kvinder i verdens fattigste lande. Stormarks Sogn og Sankt Nikolai Sogn har besluttet at forene kræfterne og stå bag én indsamling i hele Nakskov. Indsamlerne skal mødes klokken 9 i Stormarkskirken, hvorfra indsamlingen koordineres. Menighedsrådet i Sankt Nikolai opfordrer til, at man melder sig som indsamler. Henvendelse kan ske til sognepræst Martin Egerup. I 2014 indsamlede Folkekirkens Nødhjælp på denne ene dag 13 millioner kroner.

Tirsdag den 25. november 2014

Genvalg i menighedsrådet

På mødet skulle Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd blandt andet konstituere sig.

Selv om menighedsrådet er valgt for fire år, vælges der formand og andre tillidsposter hvert år.

Valget denne gang medførte ingen ændringer, i det der var genvalg hele vejen rundt. Mette Tangaa Jensen fortsætter som formand og May-Brit Horst som næstformand. Bent Jensen er genvalgt som kirkeværge og Ellen Bredal Nielsen som kasserer. Menighedsrådet har desuden genvalgt arkitekt Mogens Bech som rådets bygningskyndige vejleder.

På mødet blev det også besluttet, at Sankt Nikolai Kirke gerne vil optages på den Kulturrute Lolland, som Nakskov Kunstforening med økonomisk støtte fra Lolland Kommune er i gang med at udvikle.

Kulturruten bliver en hjemmeside, som kan bruges til planlægning af en tur på Lolland, og ud over besøgsværdige bygninger og steder, vil man også kunne orientere sig om aktuelle kulturtilbud.