Nakskov kirkegårde

Information til gravstedsejere:

Kære Gravstedsejere.

Kirkegårdene i Danmark er, af arbejdstilsynet, blevet pålagt at sikre medarbejdere og gæster mod usikre gravsten og monomenter.

Grunden til dette påbud skyldes, at der har været flere ulykker på kirkegårdene, som i værste tilfælde kostede et lille barn livet, pga. en gravsten der væltede.

Derfor er Nakskov Kirkegårde nu også gået i gang med denne opgave, og alle gravsten der er over 60 cm. høje skal testes.(målt fra terræn)

Vi tester gravsten og monomenter, med en vægt. Når vi trækker i toppen af gravstenen, både forfra og bagfra, skal gravstenen kunne modstå et træk på 35 kg. i toppen af gravstenen.(og det er meget)

Når vi så finder en gravsten som ikke kan klare testen, vil gravstedsejeren få et brev, hvori vi beder om at sikre gravstenen. Selvom det er Nakskov Kirkegårde der passer gravstedet, er det ejeren/ejerne der skal sørge for at bringe det i orden.

Da vi har hørt, fra andre kirkegårde og gennem medierne, at det kan blive en bekostelig affære, vil kirkegården tilbyde at hjælpe med denne opgave.(gratis må vi dog ikke gøre det)

Det vi vil gøre ved de gravstene der ikke lever op til kravene, er med en kran/gravemaskine at løfte gravstenen væk, så vi sikkert kan arbejde. Derefter at fastgøre gravstenen til sokkelstenen med et stykke rustfrit stål.(det bliver boret op i gravstenen og ned i sokkelen og limet)

I de tilfælde hvor sokkelen også er løs, altså ikke er stor nok til at kunne holde trækket, er vi nødt til at grave under sokkelen og evt. støbe sokkelen fast, også ved at gennembore og isætte et stykke stål.

Vi er kede af at påfører denne udgift til nogle af jer, men har ikke noget valg.

Med venlig hilsen

Henrik

Kirkegårdsleder

Arbejdstilsynet henviser til disse regler i deres påbud.

§ 38 stk. l i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer: § 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

§ 4, § 7 stk. l og§ 13 stk.1, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer.

Kapitel 2 - Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

§ 13. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammen skridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende.


   Nyt fra kirkegården