Vedtægt for Nakskov Menighedspleje

- den fælles menighedspleje for Stormarks Sogn og Skt. Nikolai Sogn.

 

1. Navn og hjemsted

1.1. Nakskov Menighedspleje er en forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Lolland kommune, Lolland-Falsters stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

 

2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognenes beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. Økonomien hertil tilvejebringes gennem indsamlinger, donationer og overskud ved arrangementer og går udelukkende til menighedsplejens arbejde.

 

3. Formueforvaltning

3.1. Menighedsplejens formue, som er anbragt i værdipapirer, kan der ikke bruges af. Kun det årlige afkast må anvendes til diakonale opgaver.

3.2. Et beløb svarende til 50 % af årets udbytte hensættes til fremtidssikring af Nakskov Menighedspleje.

 

4. Årsmødet

4.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes inden 1. maj.

4.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognene, har stemmeret ved årsmødet.

4.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.

4.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menighederne ønsker det.

4.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

• Valg af dirigent

• Bestyrelsens beretning

• Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

• Budget for indeværende regnskabsår

• Indkomne forslag

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af revisor (i lige år)

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

• Eventuelt

4.6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

4.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.8. Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år.

4.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

 

5. Bestyrelsen

5.1. Bestyrelsen består af mindst 6 medlemmer, der vælges således:

• 2 medlemmer vælges af hvert menighedsråd blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode.

• Sognenes kirkebogsførende præster er fødte medlemmer af bestyrelsen.

• 3 medlemmer kan vælges af årsmødet for to år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år).

5.2 Kordegnen i et af sognene er kasserer og sekretær og kan som sådan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

5.4. Menighedsplejen tegnes af forretningsudvalget, som består af formand, menigt medlem og kasserer, der varetager de daglige forretninger.

5.5. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt.

5.6. Møder indkaldes og ledes af formanden.

5.7. Der føres referat af møderne.

5.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

6. Regnskab

6.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

6.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af menighedsplejens revisor.

 

7. Vedtægtsændringer og ophør

7.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

7.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

7.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

7.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.